Tall for sykefravær i kommuner og fylkeskommuner viser at sykefraværet i perioden fra og med 4. kvartal 2017 til og med 3. kvartal 2018 var på 9,55 prosent [1]. Det er en nedgang på om lag 1,2 prosent (om lag 0,1 prosentpoeng) fra forrige tilsvarende periode.

- Å se at iherdig arbeid gir en ønsket utvikling i sykefraværet for sektoren vår er gledelig. Likevel står vi overfor krevende utfordringer fordi IA-avtalen har et mål om å få ned sykefraværet med ti prosent i løpet av kommende fireårsperiode. Det betyr at det omfattende arbeidet som allerede er satt i gang og det økte fokuset som har vært knyttet til sykefravær må fortsette og kanskje også intensiveres, sier Tor Arne Gangsø, områdedirektør for arbeidsliv i KS.

Utvikling i samlet sykefravær

Utvikling i sykefraværet

Sykefraværet har i de ti siste år holdt et ganske stabilt nivå med en svak økning i årene fram til 2017, men sykefraværsprosenten har variert fra år til år. I årets tall går sykefraværsprosenten imidlertid ned. Variasjonene fra år til år gjør det imidlertid vanskelig å si noe om den langsiktige tendensen i sykefraværsutviklingen basert på endring fra et år til det neste og det er for tidlig å si om de siste tallene innebærer et mer varig skift. For å vurdere utviklingen bør en betrakte mange årganger med sykefraværsdata. På www.ks.no/fravarstall finnes flere tabeller og grafer som beskriver utviklingen over flere år. 

Endringer i sektorer

Sykefraværet i kommunene varierer mellom ulike sektorer. Sykefraværet er høyere innen helse- og omsorgssektoren og i barnehagene enn i administrasjon og teknisk sektor. Når andelen årsverk i de ulike sektorene endrer seg, har dette betydning for utviklingen av det samlede, gjennomsnittlige sykefraværsnivået. Demografisk utvikling og politisk prioritering har de siste årene gitt en sterk årsverksvekst i sektorene med høyt sykefravær relativt til sektorene med lavt sykefravær. Disse prosessene trekker i retning av en økning i sykefraværet, selv om sykefraværet i hver sektor ikke endres. Når vi ser på utviklingen fra forrige periode er strukturendringer for små til å påvirke tallene merkbart, men over lenger tid får dette stor betydning. Dersom vi i denne perioden hadde hatt samme sammensetning av ansatte som for ti år siden, ville årets sykefravær vært drøyt 0,22 prosentpoeng lavere. Da ville det vært en nedgang istendefor en økning siden i løpet av tiårsperioden.

Tabell A. Utviklingen i sykefravær i kommuner og fylkeskommuner

  Sykefravær i perioden 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 (prosent) Relativ endring i prosent fra forrige tilsvarende 12-månedersperiode [2]
Totalt sykefravær 9,55 -1,2
Egenmeldt 1,3 0,4
Legemeldt 8,2 -1,4
Sykefravær i arbeidsgiverperioden 4,1 -0,9
Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 5,5 -1,4

Av tabell A fremgår det at legemeldt sykefravær har gått ned med 1,2 prosent, mens egenmeldt sykefravær har hatt økt svakt sammenlignet med forrige tilsvarende 12-månedersperiode. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden har sunket med 0,9 prosent, mens sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden har sunket  med 1,4 prosent.

Tabell B. Utviklingen i sykefravær fordelt på kjønn i kommuner og fylkeskommuner

  Sykefravær i perioden 4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 (prosent) Relativ endring i prosent fra forrige tilsvarende 12-månedersperiode 2]
Sykefravær for kvinner    
Totalt sykefravær 10,7 -1,4
Egenmeldt 1,4 0,5
Legemeldt 9,3 -1,6
Sykefravær i arbeidsgiverperioden 4,5 -1,2
Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 6,3 -1,5
     
Sykefravær for menn    
Totalt sykefravær 5,8 -0,4
Egenmeldt 1,1 -0,1
Legemeldt 4,7 -0,5
Sykefravær i arbeidsgiverperioden 2,8 0,2
Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 2,9 -1,0

Tabell B viser at kvinners sykefravær er 10,7 prosent og menns 5,8 prosent. Både kvinners og menns sykefravær har sunket sammenlignet med forrige tilsvarende periode, kvinners med 1,4 og menns med 0,4 prosent. Det legemeldte sykefraværet og sykefravære utenfor arbeidsgiverperioden synker for begge grupper.

Omtrent én femtedel av forskjellen i sykefraværet mellom kvinner og menn kan forklares ved at kvinner og menn arbeider i ulike sektorer og i ulike stillingsgrupper. For mer informasjon om dette, se tabell 5 på www.ks.no/fravarstall

Tabell C. Utviklingen i sykefravær i fylkeskommunene

  Sykefravær i perioden4. kvartal 2017 til 3. kvartal 2018 (prosent) Relativ endring i prosent fra forrige tilsvarende 12-månedersperiode (prosent) [2]
Totalt sykefravær 7,2 -2,2
Egenmeldt 1,0 3,5
Legemeldt 6,1 -3,1
Sykefravær i arbeidsgiverperioden 3,2 -5,6
Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 4,0 0,8

Det totale sykefraværet i fylkeskommunene var på 7,2 prosent. Dette er en nedgang på 2,2 prosent fra forrige tilsvarende periode.

Tabell D. Utviklingen i sykefravær i kommunene  

  Sykefravær i perioden 4. kvartal 2018 til 3. kvartal 2018 (prosent) Relativ endring i prosent fra forrige tilsvarende 12-månedersperiode (prosent) [2]
Totalt sykefravær 9,8 -0,9
Egenmeldt 1,4 0,3
Legemeldt 8,5 -1,1
Sykefravær i arbeidsgiverperioden 4,2 -0,3
Sykefravær utenfor arbeidsgiverperioden 5,7 -1,4

Det totale sykefraværet i kommunene var på 9,8 prosent. Dette er en nedgang på 0,9 prosent. Sykefraværet i arbeidsgiverperioden var på 4,2 prosent, ned 0,3 prosent fra forrige periode. Sykefraværet utenfor arbeidsgiverperioden var på 5,7 prosent, en nedgang på 1,4 prosent fra forrige periode.

[1] Tallene som brukes til å se på utviklingen mellom perioder tar utgangspunkt i de kommunene der vi har tall for begge periodene. Når det ellers lages tall for en periode, benyttes alle kommuner vi har tall for. Tallene i denne artikkelen kan derfor ha mindre avvik fra tall andre steder på våre sider. I de fleste tilfeller er avvikene mindre enn 0,1 prosentpoeng.

[2] Tallene er prosenter av fraværsprosentene. Hvis sykefraværet i fjor var 10,0 prosent og det i år er 10,1 prosent, er det en økning på 1 prosent.

Beregningsmetoden er for øvrig nærmere beskrevet i veiledningen som finnes på http://www.ks.no/fravar. Del 3 forklarer selve beregningsmetoden, mens del 1 og 2 inneholder definisjoner.

Sammenlignbarhet

Det kan være en nivåforskjell mellom tallene til KS og tallene fra andre kilder, for eksempel den enkelte kommunes lønns- og personalsystem. Dette skyldes at det er flere ulike metoder for å beregne sykefravær. Det kan være forskjeller i måten fraværsdager registreres på og hva disse beregnes i forhold til. Man kan beregne fraværsprosenten i forhold til antall kalenderdager, ordinære arbeidsdager eller ordinære arbeidsdager minus feriedager eller minus feriedager og helligdager mm. Dette vil først og fremst gjelde nivået, og i mindre grad endringer over tid. 

Rådmannsutvalget anbefaler kommunene å bruke KS' fraværsstatistikk når de skal sammenligne eget fravær med andre kommuners sykefravær. Årsaken er at dette sikrer at data håndteres på samme måte for alle kommuner og at fraværsprosenten beregnes på samme måte. Beregningsmetoden er utviklet i samarbeid med ASSS-kommunene, et prosjektet som omfatter de 10 største kommunene. Tallene gir et godt grunnlag for sammenligning av ulike grupper kommunale ansatte, sammenligning mellom ulike kommuner, utvikling innen ulike grupper over tid, sammensetning av fravær med mer.  

Oppfølging av IA-avtalen

I den nye IA-avtalen (2019-2022) er målet at sykefraværet i avtaleperioden skal reduseres med 10 prosent sammenlignet med årsgjennomsnittet for 2018. Måloppnåelsen på dette punktet skal måles med sykefraværstall fra SSB, som har sammenlignbare tall for alle områder av norsk arbeidsliv. I IA avtalen skal det også settes egne mål for ulike bransjer og sektorer.Tilsvarende brukes SSBs tall til bransjeprogrammer knyttet til IA-avtalen, siden slike krever tall sammenlignbare tall for ansatte innen flere ulike sektorer, ikke bare kommunal sektor.