Her finner du beregningsmodell som kan brukes av den enkelte kommune/fylkeskommune for å gi et anslag på hvor mye sykefraværet koster i den enkelte kommune/fylkeskommune.  Beregningsmodellen finner du i linken nederst på siden.

I modellen skilles det mellom sykefravær innenfor og utenfor arbeidsgiverperioden, og det må legges inn nivå for hver av disse sykefraværstypene. 

Det er viktig å være oppmerksom på at selv om kommunen får refundert deler av utgiftene ved sykefravær utover arbeidsgiverperioden er det en rekke kostnader kommunen selv må dekke. Dette gjelder blant annet:

  • lønn utover 6G
  • pensjonskostnader
  • arbeidsgiveravgift av feriepenger og pensjon
  • feriepenger av lønn utover 6G
  • feriepengeavsetning av lønn inntil 6G utover 48 sykefraværsdager 

Modellen beregner det samfunnsøkonomiske tapet ved at arbeid ikke blir utført. Den tar utgangspunkt i at verdien av et dagsverk er lik summen arbeidsgiver er villig til å betale for dagsverket. Et dagsverk er da verdt det arbeidsgiver betaler, det vil si lønn, tillegg, feriepenger, pensjon og arbeidsgiveravgift. Det antas at arbeidet ikke blir utført ved fravær, og modellen regner ut verdien av dagsverkene som ikke blir utført. Tallene som framkommer er altså verdien av produksjonstapet, og er et reelt tap. Det er ikke et tall som framkommer i kommunens regnskap.

Opplysningene når det gjelder sykefravær legges inn av brukeren av arket. Man kan legge inn faktiske tall fra personalsystemet for et anslag på dagens kostnader, eller lavere tall for å se hvordan en eventuell nedgang vil påvirke kostnadene. Opplysningene når det gjelder årsverk, lønn o.l. hentet fra PAI-registeret  og gjelder 01.12.2022. 

Under finner du også en modell som beregner kostnaden dersom én enkelt ansatt har et sykefravær på inntil ett år. Det framgår hva samlede kostnader og kommunens kostnader er for ulike lengder på fraværet.