88 prosent av kommunene og 13 av 14 fylkeskommuner opplever i stor grad behov for å utvikle IKT-ferdigheter/digital kompetanse blant medarbeiderne generelt. Det rapporteres videre et stort behov for å utvikle evner og kompetanser innen innovasjon, samhandling og læring/omstilling. Også blant ledere er det behov for å utvikle ulike evner og tverrfaglige kompetanser. Det store flertallet av kommuner og fylkeskommuner ser de samme utfordringene i lederskapet som blant medarbeiderne.

 

 

 

Hever ansattes kompetanse for å dekke kompetansebehov

Vel 65 prosent av kommunene og fylkeskommunene har en strategi for å dekke kompetansebehov. For et flertall av respondentene er det mest aktuelt å heve kompetansen til dagens ansatte for å dekke kompetansebehov. Nyansettelser og interkommunale samarbeid fremstår også som aktuelle virkemiddel. Å leie inn ekspertise eller å sette ut tjenestene er lite aktuelt for de fleste kommuner og fylkeskommuner.

 

 

Ledere prioriterer digitalisering høyt

Teknologiutviklingen gir kommunesektoren nye digitale muligheter i tjenestetilbudet. Økte forventninger om bedre tilpassede tjenester gjenspeiles i kommunesektorens prioritering av digitalisering. 66 prosent av kommunene og 11 av 14 fylkeskommuner svarer at digitalisering i stor grad er prioritert av folkevalgt og administrativ ledelse. Svare­ne indikerer at digitalisering er høyest priori­tert av store kommuner.

 

 

Figur 5 viser at mange har digitaliserings­arbeidet nedfelt i strategier. 78 prosent av kommunene og 13 av 14 fylkeskommuner har, eller er i ferd med å utvikle, en IKT-/ digitaliseringsstrategi. Av de som har en strategi, er det flest som oppgir at denne er politisk eller administrativt vedtatt og omfat­ter hele organisasjonen. Svarene viser at en større andel store kommuner enn små og mellomstore, har en strategi.

 

 

Digitalisering endrer arbeidsfordelingen og gir bedre styringsdata

Et flertall av fylkeskommunene har i ganske stor grad oppnådd forenkling av arbeids­prosesser som en følge av digitalisering i lø­pet av de siste to årene. Brorparten forteller også at de i ganske stor grad opplever for­enklet kommunikasjon og økt samhandling med andre aktører. Halvparten av fylkes­kommunene har i ganske stor grad opp­nådd økt kvalitet på tjenestetilbudet.

I likhet med fylkeskommunene, har også kommunene i størst grad oppnådd effekter av digitalisering i form av forenklet kommunikasjon med andre aktører og forenkling av arbeidsprosesser. 53 prosent av kommunene har i stor grad evnet å tilby bedre styringsdata til ledere, mens 48 prosent i stor grad har økt kvaliteten på tjenestetilbudet. Omtrent det samme antallet kommuner har i stor grad klart å endre arbeidsfordelingen mellom kommunen og brukerne ved at flere oppgaver løses av innbyggerne selv gjennom selvbetjente løsninger.

 

 

Lenkeblokk Icon Klikk her for å se hele Arbeidsgivermonitoren 2017 Lenkeblokk Icon Se data for din kommune