De fleste opplever det lokale partssamarbeidet som både konstruktivt og dynamisk.

Marit Roxrud Leinhardt

På oppdrag fra KS har Ipsos gjort en kvantitativ kartlegging av erfaringer og synspunkt blant kommunalsjefer for helse- og omsorgstjenestene. Formålet med kartleggingen har vært å få fram kunnskap om hvordan pandemien har påvirket det lokale partssamarbeid og synet på omstilling.
Les rapporten her: 

Lenkeblokk Icon Dypdykk blant kommunalsjefer for helse og omsorg 2021 Lenkeblokk Icon Se opptak av sendingen fra Arendalsuka her


Kontruktivt og dynamisk partssamarbeid
Undersøkelsen viser at samarbeidet med tillitsvalgte og verneombud oppleves som godt i utgangspunktet. Nær alle kommunene som deltok i kartleggingen oppgir dette. Videre sier om lag tre av ti at samarbeidet er blitt bedre som under koronakrisen. Bare tre prosent sier det er blitt dårligere. Og det som kanskje er mest interessant: Åtte av ti mener partsamarbeidet har bidratt i stor grad til å finne gode løsninger under pandemien.

Avdelingsdirektør for arbeidsgiverpolitikk i KS, Marit Roxrud Leinhardt, mener kommunene har grunn til å være stolte av arbeidet som er gjort.

- Dette er svært gledelige tilbakemeldinger, og forteller oss at de fleste opplever det lokale partssamarbeidet som både konstruktivt og dynamisk. Det siste året står helt uten sidestykke. Arbeidsformer er endret, og arbeidsressurer er omdisponert. Mange kommuner har vært under et stort press, noe som har krevd mye av både ledere og medarbeidere.

Endringskapasiteten vurderes som stor
De aller fleste kommunene har opplevd et økt bemanningsbehov som følge av pandemien. Sektoren har dermed vært nødt til å tenke helt nytt om hvordan samfunnsoppdraget skulle løses. Flere enn ni av ti i utvalget sier koronakrisen har medført et økt bemanningsbehov. For å dekke dette økte behovet er det benyttet en rekke ulike tiltak. Vanligst har vært å omdisponere personell internt, at deltidsansatte har jobbet utover stillingsstørrelsen, og bruk av overtid. Der nesten halvparten forteller at de har omdisponert ressurser på tvers av kommunalsjefområder, så har mer enn syv av ti gjort dette innenfor eget område.

Med dette som bakgrunn, har vi ønsket å undersøke hva sektoren tenker om fremtiden. Dypdykket ser derfor på hvordan kommunalsjefene vurderer tema som endring og fleksibilitetsvilje. Svarene viser blant annet følgende:

  • Flere enn ni av ti vurderer endringskapasiteten i egen sektor som meget eller ganske stor.
  • Flere enn åtte av ti opplever at ansatte i stor grad er villige til å tilpasse seg nye arbeidsmåter, og syv av ti tror pandemierfaringene i større grad gjør at arbeidstakerne blir villige til å jobbe på nye måter.
  • Nesten halvparten tror pandemien i stor grad vil bidra til at medarbeidere i deres sektor får et bredere oppgavespekter enn hva tradisjonelle fag- og profesjonsgrenser tilsier. Bare en prosent tror ikke dette vil skje i det hele tatt.
  • Omtrent halvparten tror deltidsansatte som har jobbet utover avtalt stillingsstørrelse under pandemien vil ønske å jobbe i større stillinger permanent.

- Behovet for omstilling har lenge vært stort i helse- og omsorgstjenestene, og vil fremover øke i takt med teknologiske og demografiske endringer. Det er derfor viktig at vi bruker erfaringene om hvordan kommunene har løst samfunnsoppdraget i en krevende situasjon. Tilbakemeldingene som sektorlederne her gir oss, tilsier at det er mye å bygge videre på, avslutter Roxrud Leinhardt.

Lenkeblokk Icon Kommunesektorens arbeidsgivermonitor 2021