I arbeidsmarkedet benytter arbeidssøkere og arbeidsgi­vere seg av en rekke ulike kanaler og veier for å finne hverandre. For avgangsstudenter er det sentralt å få en relevant jobb etter endt studie og for arbeidsgivere er det sentralt å rekruttere kvalifiserte kandidater på en god og effektiv måte.

Studentene vil bruke mange ulike kanaler når de skal søke jobb
De to kanalene som flest vil bruke er FINN.no og arbeids­givers egen hjemmeside, hele 75 prosent av studentene svarer det. Deretter oppgir mange at de vil sende åpne søknader og lete etter annonser på ulike steder på in­ternett. En tredjedel av studentene svarer at de vil delta på karrieredager med arbeidsgivere, bruke LinkedIn og søke sommerjobber. Kun 28 prosent av studentene leter etter jobbannonser i aviser, tidsskrifter og fagblader, og kun 5 prosent benytter Facebook.

Om undersøkelsen
Hensikten med årets dypdykk var å finne ut om arbeidsgivere og studenter benyt­ter de samme rekrutteringskanalene.

Ledere og studenter i kommuner og fyl­keskommuner er blitt spurt om hvilke kanaler/veier som benyttes når de skal finne kvalifiserte kandidater til ledige stil­linger. På tilsvarende måte er unge under utdanning fra helse-, utdannings- og tek­niske fag spurt om hvilke kanaler/veier de vil bruke når de skal søke jobb etter endt utdanning. Både små, mellomstore og store kommuner er spurt. Til sammen ble det utført 300 intervjuer med ledere. I tillegg ble studentundersøkelsen besvart av 560 studenter. Om lag 30 prosent av studentene er fra høgskoler og ca 70 prosent fra universitet.


Studenter med ulik fagbakgrunn benytter ulike kanaler
Studentene fra de tre fagområdene vil bruke internettkanalene FINN.no og arbeidsgiveres egen hjemmeside når de skal lete etter jobb.

Studenter som tar tekniske fag benytter i større grad også andre internett­kanaler enn studenter som tar utdannings- og helsefag. Spesielt gjelder det bruk av LinkedIn. Studenter som tar utdanningsfag vil også i langt større grad delta på karrieredager enn studenter som tar utdanningsfag og helsefag.

Studenter som tar utdanningsfag er den gruppen som i størst grad vil lete etter jobb på NAV, hele 55 prosent svarer det. Litt over 30 prosent vil også se etter jobb i papiraviser og fagblader, og om lag 20 prosent vil bruke LinkedIn. Nesten ingen studenter som tar utdanningsfag benytter sommerjobb for å etablere kontakt med potensielle arbeidsgivere.

Studenter som tar helsefag er den gruppen som i størst grad søker som­merjobber, om lag 35 prosent oppgir det. I tillegg vil 37 prosent benytte NAV mens 33 prosent vil sende åpen søknad og se etter annonser på andre ste­der på internett. Helsefagstudentene vil i minst grad benytte LinkedIn og delta på karrieredager for å finne jobb.


Arbeidsgivere kan nå flere studenter ved å bruke ulike kanaler
Undersøkelsen viser hvilke kanaler arbeidsgivere bør prioritere for å nå studentene. De viktigste kanalene er FINN.no, kommunens egen hjemmeside, ulike internett­sider for annonsering, LinkedIn og NAV. I tillegg kan de aktivt legge til rette for åpne søknader, tilby sommer-jobber og profilere seg på karrieredager. Hele 45 prosent av studentene vil sende åpen søknad til virksomheter der de ønsker å få jobb. I kommunal sektor gjelder kvalifika­sjonsprinsippet som har til hensikt å sikre at forvaltningen rekrutterer personer med best mulig kompetanse i for­hold til de oppgavene som skal utføres. Offentlige stillin­ger skal i hovedsak lyses ut eksternt med mindre interne arbeidstakere har fortrinnsrett. I privat sektor er det ikke plikt til ekstern utlysning.

Kostnader til rekruttering kan reduseres
Stavanger kommune har benyttet sosiale medier i flere av sine rekrutteringsprosesser og har fått flere kvalifiserte søkere til en lavere kostnad. De jobber langsiktig og stra­tegisk med å profilere sine arbeidsgiverkvaliteter og leg­ger ut ledige stillinger på kommunens egen hjemmeside og i flere internettkanaler.

Tradisjonelle rekrutteringskanaler
Ledere anser annonse i papiraviser og fagblader som mest hensiktsmessig for å finne kvalifiserte søkere, hele 86 prosent svarer det. Små og mellomstore kommuner bruker annonser i papiraviser og fagblader i større grad enn store kommuner.

Om lag 58 prosent av kommuner og fylkeskommuner bruker egen hjemmeside. I noe mindre grad brukes an­dre nettsteder som NAV, FINN.no, Facebook og annon­se andre steder på internett. Kun én prosent av store og middels store kommuner benytter LinkedIn for å finne kvalifiserte kandidater.

Om lag 5 prosent av arbeidsgiverne benytter seg av intern rekruttering. Det er noe mer vanlig i mellomstore kommuner enn i store og små kommuner. Mest vanlig er det i helsesektoren med hele 16 prosent, mens det i teknisk sektor kun er 1 prosent. Kun 2 prosent av leder­ne anser profilering av kommunale jobber på universitet og høgskoler som hensiktsmessig for å finne kvalifiserte kandidater.

Lenkeblokk Icon Les Arbeidsgivermonitoren 2017 Lenkeblokk Icon Se data for din kommune