Kommunesektoren står overfor store utfordringer i dag og i årene som kommer

Styreleder i KS Gunn Marit Helgesen

Arbeidsgivermonitoren 2023

Foto: Bly

Lenkeblokk Icon Les hele Arbeidsgivermonitoren her

- Kommunesektoren står overfor store utfordringer i dag og i årene som kommer, sier styreleder i KS Gunn Marit Helgesen, og fortsetter: - Kommunene og fylkeskommunene er derfor nødt til å jobbe – og jobber til dels allerede – på en helt annen måte enn tidligere. 

Lenkeblokk Icon KS Arbeidsgivermonitor dypdykk 2023

Omstilling – muligheter og hindre

Årets dypdykk viser blant annet at fire av fem mener at gevinstpotensialet ved omstilling er betydelig. Mer konkret pekes det her særlig på betydningen av å samarbeide med arbeidstakerorganisasjonene, egne ansatte og ledere.  

Samtidig viser undersøkelsen at det er flere hindre for omstilling: Flere enn tre av fire peker for eksempel på arbeidstidsordninger, og to av tre peker på detaljert statlig styring – der særlig bemanningsnormer gjør det krevende å omdisponere arbeidskraft. 

Dette er Arbeidsgivermonitorens dypdykk om omstilling

Hvert andre år publiserer KS Arbeidsgivermonitoren, en statistikk- og faktapublikasjon som beskriver status og utviklingstrekk for aktuelle arbeidslivstema i kommuner og fylkeskommuner. Hver utgave av Arbeidsgivermonitoren inneholder et dypdykk i aktuelle tema, og årets dypdykk handler om omstilling.
Omstilling i stort – for eksempel endring i organisering, arbeidstidsordninger, forholdet til statlige retningslinjer og føringer, og kompetanse for bærekraft. 

Undersøkelsen er sendt til kommune- og fylkeskommunedirektører. Totalt har 181 kommuner og fem fylkeskommuner besvart undersøkelsen. Kommuneutvalget består av 40 pst. små kommuner (<5000), 39 pst. mellomstore (5000-20000) og 22 prosent store kommuner.
Det er flest kommuner på Østlandet som har besvart, fulgt av Vestlandet, Nord-Norge, Midt-Norge og Sørlandet. Totalt har 186 kommuner besvart undersøkelsen, og disse danner grunnlaget for totale utvalget.

KS er opptatt av at flere bør stå lenger i jobb, ikke minst for møte knapphet på arbeidskraft. I undersøkelsen svarer drøyt halvparten at endring av reglene for særaldersgrenser vil kunne bidra til å møte utfordringene knyttet til personellbehov innen helse- og omsorgssektoren.

Kompetanse for bærekraft

Kommuner og fylkeskommuner spiller en sentral rolle i arbeidet med FNs bærekraftsmål. For nå målene, som favner svært vidt, er det nødvendig med nytenkning og omstilling. I undersøkelsen vurderer drøyt halvparten at egen kommune/fylkeskommune har den nødvendige kompetansen til å gjennomføre aktiviteter som understøtter arbeidet med FNs bærekraftsmål. Det er særlig de minste kommunene som savner slik kompetanse.

Flere resultater fra Dypdykket om omstilling

  • Detaljert statlig styring oppleves i meget-eller ganske stor grad som en hindring for å få til en raskere omstilling for 2 av 3 kommuner/fylkeskommuner.
  • På spørsmål om kvalifikasjonsprinsippet oppleves som krevende i rekrutteringsprosesser, svarer halvparten at det oppleves som krevende ved behov for rask rekruttering. Det er også en betydelig andel som har svart at det er krevende ved rekruttering av personer som står utenfor arbeidslivet.
  • 7 av 10 svarer at bemanningsnormer i meget stor eller ganske stor grad er med på å gjøre det krevende å skaffe handlingsrom for å omdisponere arbeidskraft/ressurser.
  • Det er et stort flertall av kommuner/fylkeskommuner som mener at dagens arbeidstidsordninger står i veien for å kunne møte bemanningsutfordringer i helse-og omsorgssektoren.
  • For flesteparten av disse består hindrene i vilkår for gjennomsnittsberegning av arbeidstid og gjennomsnittsberegning av søndager og helg.
  • Over halvparten svarer fjerning av særaldersgrensene i meget-eller ganske stor grad ville bidra til å ivareta personellbehovet i helse-og omsorgstjenester.

Styreleder Helgesen ser mange utfordringer for arbeidsgiverrollen i kommunesektoren, men understreker samtidig: - Omstillingsbehovet i norsk arbeidsliv er stort, men matches også i stor grad av omstillingsevnen!