KS har nylig besøkt Samfunnssikkerhetens hus, og ble imponert over mulighetene for å styrke samarbeid og kompetanse på beredskapsfeltet som det er lagt til rette for, ikke minst i Samvirkesenteret som er en arena hvor flere aktører sammen kan lede og samordne hendelseshåndteringen når det er nødvendig. Forsknings- og kompetansesenteret tilbyr en rekke kurs innen samfunnssikkerhet og beredskap rettet mot kommunale ansatte og ledere.

- Alvorlige hendelser kan ikke håndteres alene, og i slike situasjoner oppstår det et krevende informasjonsbehov lokalt, regionalt og nasjonalt. Dette må håndteres, og vi er avhengige av et godt samarbeid og samvirke mellom de ulike beredskapsaktørene, sier beredskapssjef Rune Bratland og avdelingsleder Britt Lise Nymark.


Beredskapssjef Rune Bratland og avdelingsleder Britt Lise Nymark. Foto: KS

Forhindrer at uønskede hendelser utvikler seg negativt

Siden oppstarten i juni 2021, har Samvirkesenteret håndtert ca. 400 hendelser med ulik alvorlighetsgrad. Erfaringene så langt viser at den løpende håndteringen som skjer i Samvirkesenteret forhindrer at uønskede hendelser utvikler seg i negativ retning, og på den måten bidrar til robusthet for bysamfunnet og regionen.

Ved flere anledninger har ulike samvirkeaktører samarbeidet om hendelseshåndtering i Samvirkesenteret. Risikobildet er sammensatt og komplekst og de ulike farehendelsene som kan ramme samfunnet fordrer solid forebyggende arbeid, rask respons og koordinering for å ivareta liv, helse, miljø og samfunnskritisk infrastruktur.

Samfunnssikkerhet er et sammensatt fagområde og et felles ansvar

Mange aktører har oppgaver og ansvar innen samfunnssikkerhets- og beredskapsfeltet i Norge, både offentlige og private virksomheter, frivillige og ideelle organisasjoner. Mange utfordringer innenfor samfunnssikkerhetsfeltet er sektorovergripende. Koordinering og samarbeid på tvers av sektorgrenser og mellom ansvarlige myndigheter og andre aktører på lokalt, regionalt og sentralt nivå er en forutsetning for å skape trygge lokalsamfunn. Mye tyder på at tverrsektorielt samarbeid vil bli enda viktigere fremover.

For å møte fremtidens utfordringer må vi jobbe tettere sammen. Både Forsvarskommisjonen og Totalberedskapskommisjonen legger i sine rapporter vekt på viktigheten av å styrke samarbeid og samvirke mellom aktørene i totalforsvaret, både sivile og militære, i hele krisespekteret. Og vi må øve sammen, for å sikre at ressursene kjenner hverandre og finner hverandre når det gjelder. Et eksempel på et bidrag til å få nødvendig samhandling og arbeidsdeling til å fungere i praksis var en dag i mai hvor mer enn 30 beredskapsaktører var samlet i Samvirkesenteret for å øve på langvarig strømutfall i Bergen.

Samarbeid mellom kommuner

Samfunnssikkerhetens hus og Bergen kommune har som ambisjon å etablere vertskommunesamarbeid innen samfunnssikkerhet og beredskap. Hittil er et slikt samarbeid inngått med nabokommunen Askøy, men det forventes at flere vil komme til i løpet av året. Slikt vertskommunesamarbeid har flere fordeler, hvor kommunene samarbeider tettere med både forebyggende beredskapsarbeid og operativt samarbeid ved hendelseshåndtering.
– I prinsippet er det ingen geografisk begrensning for hvem vi ønsker å inngå samarbeid med, det gjør beredskapsarbeidet i kommunene mer standardisert og robust, samtidig som det har klare økonomiske fordeler, sier beredskapssjef Rune Bratland.

Besøk fra andre land og fra flere kommuner i Norge

Samvirkesenteret i Samfunnssikkerhetens hus får mye besøk fra inn- og utland, både offentlige beredskapsaktører og frivillige organisasjoner. Blant de tilreisende med hittil lengst reisevei er en delegasjon fra Sør-Korea som var på besøk i mars i år for å høre hvordan Bergen kommune arbeider med beredskap.

-Vi ønsker å dele våre erfaringer med andre, samtidig som vi vil hente inspirasjon fra andres tilnærming til beredskapsløsninger og samvirke. For at vi skal kunne jobbe sammen med andre aktører, må vi dele kunnskap og erfaringer. Ved at vi lærer hverandre å kjenne i fredstid, er det lettere å samarbeide i kriser, sier Rune Bratland.

Les gjerne mer på Samfunnssikkerhetens hus (ssh.no).

Erfaringsdeling viktig i beredskapsarbeidet – for bedre samhandling innen totalforsvaret

KS vil gjerne skrive flere artikler om gode eksempler fra kommuners eller fylkeskommuners arbeid med beredskap og krisehåndtering. Ta kontakt med Torill Neset (se kontaktinformasjon under artikkelen) hvis du har tips om noe vi bør skrive om, til læring og inspirasjon for andre.