16 kommuner skal jobbe sammen i nettverket de neste par årene. Første samling blir 10. april på Gardermoen. Der er også Kommunal- og moderniseringsdepartementet, flere fylkeskommuner, Husbanken og andre kompetansemiljøer også invitert. 

Samlingene skal ta utgangspunkt i "Bolig for alle" forstått som en boligpolitikk som tar hensyn til det ordinære boligmarkedet, og at det skal finnes boliger for familier og innbyggere med "vanlige inntekter", boliger for eldre og nok boliger for ulike grupper av vanskeligstilte. I tillegg er det utfordringer med levekårsutfordringer i enkelte områder og at den offentlige innsatsen er fragmentert og krever samordning for en god boligpolitikk.

Mye av nettverksarbeidet trekker på nasjonal og internasjonal forskning og på kunnskap fra rapporten "Kommunen som aktiv boligpolitisk aktør" utarbeidet av Asplan Viak på oppdrag fra KS. Nettverket vil avgrense arbeidet mot boligsosiale virkemidler, men omfatter likevel sammenhenger mellom boligsosialt arbeid og øvrig boligpolitikk.

Bilde uten beskrivelse

Blant utfordringene deltakerkommunene ønsker å finne løsninger på er:

 • Høye boligpriser i knutepunkt og fortettingsområder gjør det vanskelig å fremskaffe boliger til barnefamilier og innbyggere med vanlige inntekter.
 • For lite rotasjon i eneboligmarkedet. Nybygging av leiligheter frigir ikke eneboliger til familier slik det var forventet.
 • Boliger til eldre. Eldre er en sammensatt gruppe som har ulike boligbehov som ikke i tilstrekkelig grad er fanget opp.
 • Nok boliger til ulike grupper vanskeligstilte.
 • Levekårsutfordringer i noen områder.
 • Fragmentert ansvar for boligpolitikken på offentlig side.
 • Prisdrivende knutepunkts- og fortettingspolitikk gir utfordringer for barnefamiliene.

Deltakerkommuner i nettverk for kommunal boligpolitikk

 • Kristiansand
 • Arendal
 • Ringerike
 • Lunner
 • Ås
 • Kongsberg
 • Nittedal
 • Lier
 • Lillehammer
 • Hamar
 • Østre Toten
 • Veste Toten
 • Stavanger
 • Karmøy
 • Sandnes
 • Horten