Totalberedskapskommisjonen ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 21. januar 2022 for å vurdere og
fremme forslag til hvordan samfunnets samlede ressurser kan og bør innrettes for å videreutvikle
samfunnssikkerhet og beredskap, og sikre best mulig samlet utnyttelse av beredskapsressursene. De skal levere sitt arbeid i juni 2023.

KS har svart på 26 spørsmål mottatt fra kommisjonen fordelt på følgende overskrifter:

 1. Ansvar innen samfunnssikkerhet og beredskap
 2. Endringer i risikoforhold (på kort (2025) og lang (2040) sikt)
 3. Effektiv bruk av samfunnets samlede beredskapsressurser
 4. Internasjonalt og nordisk samarbeid
 5. Sivilt-militært samarbeid
 6. Offentlig-privat samarbeid
 7. Særskilte beredskapsordninger
 8. Forsyningssikkerhet
 9. Digital sikkerhet
 10. Øvelser
 11. Evaluering av hendelser
 12. Tilsyn på samfunnssikkerhets- og beredskapsområdet
 13. Forebygging
 14. Risikoaksept
 15. Prioritering
Lenkeblokk Icon Her finner du spørreskjemaet fra Totalberedskapskommisjonen (pdf)

KS vil sammen med kommuner og fylkeskommuner bidra aktivt til kommisjonens arbeid med gjennomgangen. Kommunesektoren er en sentral aktør i samfunnssikkerhet og beredskap i Norge. Kommunene har i tillegg til et generelt beredskapsansvar også sektoransvar for sine virksomhetsområder. Fylkeskommunene er regional fagmyndighet og har blant annet ansvar for sikring av infrastruktur innen samferdsel og energi, samt forvaltning av marine ressurser og miljø. 

KS ønsker å komme med ytterligere innspill til kommisjonens arbeid og har bedt om å få møte kommisjonens medlemmer for å gjennomgå kommunesektorens ansvar og oppgaver i fremtidig samfunnssikkerhet og beredskap. Mange kommuner opplever at de ikke har tilstrekkelig myndighet, involvering eller ressurser til å ivareta oppgavene.

Det er mange forhold ved samfunnssikkerhet og beredskap som er viktige å ta tak i. Sett fra kommunesektoren vil KS vektlegge:

 • En samlet gjennomgang av den sivile beredskapen i Norge hvor kommunenes ansvar, myndighet og oppgaver får en samlet vurdering. Det er ønskelig at kommisjonen prioriterer ressurser til et slikt arbeid hvor kommuner, fylkeskommuner og KS ønsker å bidra aktivt. Siktemålet må være å få en moderne organisering som hensyntar alle aktørenes ansvar og oppgaver og sikrer samhandling, klare ansvarslinjer og involvering. Erfaringer fra andre land vil kunne gi nyttige ïnnspill.
 • Gjennomgangen må sikre tydelige ansvarslinjer og system for samvirke som kan motvirke statlige, regionale og lokale fragmenterte løsninger. Behovet for tydeligere nasjonalt ansvar for samfunnssikkerhet og beredskap bør vurderes.
 • I en vurdering av sivil beredskap i lys av krigen i Ukraina og et økende internasjonalt konfliktnivå må også kommunenes ansvar, myndighet og oppgaver gjennomgås. NATOs sju prinsipper for å tilrettelegge for alliert innsats må hensyntas.
Lenkeblokk Icon Her kan du lese hele innspillsnotatet fra KS (pdf)