Det har tatt tid å få gjennomslag for at det er behov for tiltak rettet mot rekrutteringsutfordringene i kommunesektoren. Underdekning av tilførselen av nye kandidater med planfaglig utdanning er tidligere godt dokumentert og vi har i dag en situasjon hvor mange kommuner ikke har gode nok oppdaterte planer fordi de ikke har tilgang på den kompetansen som trengs.

Et sammensatt utvalg, hvor både KS og FUS har vært representert, overleverte nylig sin rapport fra gjennomgangen til den politiske ledelsen i Kommunal- og moderniseringsdepartementet og Kunnskapsdepartementet.

FUS-leder Marius Grønning presenterte rapporten ved overleveringen. Han la vekt på at utviklingen må skje trinnvis. I det videre må kjernekompetansen i planleggerutdanningen bygge på allerede eksisterende komponenter som hentes fra de ulike studieretningene som tilbyr planfaglig kompetanse. Utvalget foreslår for eksempel ikke å etablere en ny profesjonsutdanning innen disse fagene.

Lenkeblokk Icon Se presentasjonen fra FUS (pdf)

KS og FUS forventer at regjeringen bidrar til at det blir etablert tilstrekkelig med studieplasser som svarer til dagens og morgendagens behov i kommunal planlegging. Det innbefatter å utdanne planleggere med mastergrad og gode videre- og etterutdanningstilbud. Det er også behov for å øke antall forskerstillinger (professorat, førsteamanuensis, stipendiat) på feltet for å sikre tilstrekkelig med kompetente lærekrefter til de nye studentene. Det forutsettes at dette skjer i samråd med utdanningsinstitusjonene og andre aktører.

Lenkeblokk Icon Se hele rapporten om utdanningskapasitet i samfunnsplanlegging (pdf)