Felles brev sendt til Olje- og energidepartementet (OED), Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD), Finansdepartementet (FIN) og Statsministerens kontor (SMK) fra KS og Naturressurskommunene 20.01.2022 er gjengitt i sin helhet nedenfor.

Kommisjonen skal etter det opplyste også vurdere tiltak for å unngå de spesielt høye strømpriser som vi har opplevd denne vinteren.

Energiforsyningen er ryggraden i et moderne samfunn og en avgjørende forutsetning for at vi skal lykkes med det grønne skiftet. Erfaring har vist at kommunesektoren er en sentral aktør ved alle energitiltak, det være seg vind- eller vannkraft, sol-, bioenergi eller ilandføring av olje og gass. Og nye industritiltak som batterifabrikker, hydrogen, ammoniakk, datasenter eller mineralutvinning vil kreve betydelige arealbeslag og rikelig krafttilgang. Det vil kreve tilslutning fra berørte kommuner.

Kommunesektoren vil være en aktiv bidragsyter til det grønne skiftet og til formingen av fremtidens energipolitikk. Men det forutsetter en tett involvering og forankring av kommune- Norge i viktige nasjonale prosesser, som Energikommisjonen vil være en del av.

På denne bakgrunn ber vi om at det oppnevnes en representant i Energikommisjonen fra vårt miljø med den nødvendige kompetanse.