Tirsdag 19. januar ga KS sine innspill i en åpen høring i Stortinget om stortingsmeldingen «Samfunnssikkerhet i en usikker verden».

- Kommuner har en svært sentral rolle i å forbygge og håndtere kriser, naturkatastrofer og helsehendelser i Norge. Styrken i det kommunale beredskapsansvaret har blitt tydelig demonstrert i det året vi har lagt bak oss, sier KS’ styreleder. 

Beredskapsplanene i kommunene er ikke helt i mål i alle kommuner, men Gram påpekte at det har vært en positiv utvikling, til tross for knappe ressurser.

Flom- og skredtiltak må prioriteres

Styrelederen i KS reiste følgende spørsmål til Justiskomiteen: - Er det akseptabelt å leve med de farene vi vet vi kan gjøre noe med, og som i tillegg vil være samfunnsøkonomisk lønnsomt å forebygge?

KS mener at en åpenbar konsekvens av raset i Gjerdrum bør være at staten følge opp kunnskapen fra NVE om at de høyst prioriterte flom- og skredtiltakene her i landet vil ha en prislapp på omtrent fire milliarder kroner.

-  Vi understreke at mer enn noen gang er behov for å minst doble bevilgningene til flom- og skredsikkerhetstiltak i statsbudsjettet til kommunene, sier Gram.

Datasikkerhet må inngå i digitaliseringen

- Kommunesektoren satser på digitalisering for å gi innbyggerne tilfredsstillende velferdstjenester i fremtiden, men digitale verktøy som kan gjøre hverdagen enklere og som hjelper oss å løse oppgavene våre på en smartere måte, kan også brukes til kriminalitet langt utenfor landegrensene. Det fikk nylig dessverre Østre Toten kommune erfare, sier Gram.

Natt til 9. januar ble Østre Toten utsatt for et dataangrep. Noen har brutt seg inn i datasystemene, kryptert data og slettet alle sikkerhetskopier.

- Ikke alle kommuner i landet er foreløpig fullt ut i stand til å ha nok kompetanse til å kunne ivareta datasikkerheten i sin organisasjon Det er derfor svært viktig at datasikkerhet inngår som en sentral del av digitaliseringsarbeidet, sier Gram. 

Les også: Kommuner og offentlige virksomheter må beskytte seg mot løspengevirus

Samhandling mellom nødetatene

Brann- og redningstjenesten utgjør en svært viktig del av beredskapen i kommunene. Statistikken viser at tjenesten får stadig flere politi- og særlig helseoppdrag.

- At etatene hjelper hverandre er både rett og nødvendig, men vi kan ikke akseptere den tiltagende oppgave- og kostnadsoverføringen til kommunene på dette område, sier Gram.

KS mener det er oppsiktsvekkende at kommunesektoren selv ikke blir regnet med som likestilte parter i meldingen, der det står at Politidirektoratet og Helsedirektoratet sammen med Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal se på samhandlingen mellom nødetatene.

- Den kommunale brann – og redningstjeneste kan ikke være representert via direktoratet, sier Gram, som ba komiteen om å slå fast at kommunesektoren gjennom KS skal delta som en likeverdig part i dette arbeidet.