- Det er gledelig at kommunesektorens rolle som omstillingsaktør tillegges så sterk vekt i handlingsplanen. Selv om vi allerede har mange gode eksempler på hva som kan oppnås gjennom kommunale tiltak, vil vi kunne oppnå mye mer gjennom et aktivt samarbeid både med statlige og andre aktører. For oss er denne handlingsplanen en god start på et slikt samarbeid, sier KS’ styreleder Bjørn Arild Gram, og fortsetter:

- Ett godt uttrykk for det er invitasjonen til kommunesektoren selv, gjennom KS, til å utarbeide et forsterket kunnskapsgrunnlag for omstillingsarbeidet. Et annet er den sterke vekt som legges på kommunenes og fylkeskommunenes samfunnsutviklerrolle og planlegging etter plan- og bygningsloven som grunnlag også for arbeid med sirkulære løsninger. Samtidig må vi påpeke at vi ikke finner nye økonomiske virkemidler som stimulerer til sirkularitet.

Gram viser også til at kommunesektoren gjennom handlingsplanen nå utfordres til å redusere matsvinn gjennom å slutte seg til prinsippene i bransjeavtalen om dette.

- Vi vil nå drøfte hvordan dette kan følges opp, sier han.

KS-lederen slutter seg for øvrig til handlingsplanens vektlegging av innovasjon og utvikling av nye markeder, blant annet for sekundære råvarer. Her vil for eksempel nye digitale markedsplasser bety mye. Samtidig etterlyser han et sterkere og mer formalisert samarbeid med de statlige virkemiddelaktørene i Grønn plattform.

- Vi tror at alle parter vil kunne dra fordel av at også brukerperspektivet kommer tydeligere fram i dette arbeidet. For oss vil det også være viktig å kunne følge arbeidet som signaliseres om en handlingsplan for å øke andelen av klima- og miljøvennlige innkjøp og grønn innovasjon i offentlig sektor. Gjennomgangen som signaliseres om hvordan skatte- og avgiftssystemet kan innrettes mot å gjøre det lettere å få på plass sirkulære løsninger vil også være viktig for kommunene, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Les mer om nasjonal strategi for sirkulær økonomi (regjeringen.no)