Når NVE tillater at arbeidet med vindkraftanlegg fortsetter, reduseres i stor grad verdien av kommunenes grunnleggende rett til å klage.

Styreleder Gunn Marit Helgesen

Nedenfor gjengis brevet i sin helhet. Kopi av brevet ble også sendt Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

Vi viser til pressemelding fra Olje- og energidepartementet (OED) fra 17. oktober 2019 og klage på vedtak om konsesjon, godkjent MTA-plan og endring av MTA-plan ved klagebrev av 8. oktober 2019 fra Sandnes kommune.

Sandnes kommune har i klagen bedt om oppsettende virkning, men opplever nå at arbeid med Vardefjell kraftverk pågår samtidig som klagen fra kommunen er under behandling.

KS er opptatt av kommunenes rettsikkerhet og å bygge opp tillit mellom ulike forvaltningsorganer. Ikke minst er vi opptatt av tillit mellom forvaltningen og innbyggerne. KS mener at forutsetningene for å utvikle tillit er at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og OED har respekt for at kommuner som klager mener det er grunnlag for å gjøre det. Når NVE tillater at arbeidet med vindkraftanlegg fortsetter, reduseres i stor grad verdien av kommunenes grunnleggende rett til å klage.  

KS mener det i denne og tilsvarende saker, må gis oppsettende virkning mens klagebehandlingen pågår. Utøvelse av klageretten får i realiteten liten virkning dersom NVE ikke gir oppsettende virkning. Skaden vil allerede være skjedd når klagen er ferdig behandlet. Inngrepene i naturen vil ikke være reversible.   

I departementets pressemelding fra 17. oktober heter det blant annet at departementet vil skjerpe kravene til detaljplaner for å forbedre dagens praksis. KS ønsker slike innstramminger velkommen og vil peke på at det haster med å bygge opp nødvendig tillit til saksbehandlingen i vindkraftsaker. Vi råder Olje- og energiministeren til umiddelbart å sørge for at kommuners ønske om oppsettende virkning i klagesaker oppfylles.