Les også

Lenkeblokk Icon Samfunnsdelen som politisk styringsverktøy

Dette kommer fram av et notat med planfaglige råd utarbeidet i samarbeid med Forum for kommunal planlegging (FKP), blant annet til bruk i fylkeskommunenes planfaglige veiledning overfor kommunene. Hele notatet (9 sider) kan lastes ned på lenken nedenfor.

En tydelig arealstrategi er særlig viktig for kommuner med sterkt utbyggingspress, med er ellers et nyttig redskap i alle kommuner.

Fordeler med en arealstrategi kan være:

  • Forutsigbarhet for eksterne aktører,
  • Tidlig politisk dialog og forankring.
  • Mulighet for medvirkning på strategisk nivå.
  • Skaper sammenheng og helhet i planleggingen.
  • Å løfte blikket og se om utviklingen går i ønsket retning.

Arealstrategien er langsiktige, overordnede prinsipper for arealbruk, ofte veiledet av en kartskisse. Her kan kommunene gi tydelige signaler til mulige utbyggere om hovedretninger i utviklingen slik at man unngår unødig planarbeid i områder hvor arealbruken ligger fast. Gjennomføringen av arealstrategien skjer på alle plannivåer, ved utforming av kommuneplanens arealdel, ved reguleringsplaner og i byggesaksbehandlingen. 

Politisk styringsverktøy

Arealstrategien er et overordnet politisk vedtatt styringsverktøy. Dette innebærer at politikerne forplikter seg til å følge føringene ved behandling av fremtidige saker. Politikerne må drøfte de store linjene i samfunnet og ta standpunkt til prioriteringsrekker ettersom en vedtatt arealstrategi også er en beslutning om hvilke mål som skal prioriteres. 

Kommunens arealstrategi skal bidra til å sikre en helhetlig og langsiktig forvaltning av kommunens arealer. Strategien bør deretter drøftes og fastsettes i samfunnsdelen i kommuneplanen. 

Lenkeblokk Icon Last ned dokumentet med råd og eksempler på gode prosesser for etablering av en arealstrategi (pdf).