- Nå er det vanlige fylkesveiers tur, sa Siv Henriette Jacobsen. Som leder av Fylkesråds-/ordførerkollegiet oppsummerte hun et alvorlig budskap på en humoristisk måte i møtet den 12. desember om Nasjonal transportplan (NTP) for årene 2025–2036.

Helhetlig tenkning på tvers av stat, fylkeskommuner og kommuner, kollektivtransport, enklere løsninger og ikke minst nødvendig satsing på nedslitte fylkesveier, var stikkord for tydelige politiske innspill fra fylkesordførere og ordførere.

En nasjonal transportplan må gjenspeile nasjonale utfordringer

De reisende på veien, i fergen eller bussen bryr seg ikke om hvem som er eier av landeveien eller sjøveien. For at NTP skal adressere de nasjonale utfordringene og ikke kun være en investeringsplan for riksvei, er det viktig at planen beskriver utfordringer og løsninger på tvers av forvaltningsnivåene. Fylkesvei og fylkeskommunalt kollektivtilbud er fylkeskommunenes ansvar, men det er også statens ansvar å sette fylkeskommunene i økonomisk stand til å levere gode samferdselstilbud til sine innbyggere.

Nå er det vanlige fylkesveiers tur

Samtlige fylkeskommuner og også flere av bykommunene påpekte det enorme vedlikeholdsetterslepet på fylkesvei overfor statsrådene. Fylkeskommunene med ansvar for landets lengste vegnett har snaue 45.000 kilometer og fire ganger så langt veinett som det staten forvalter. Den pågående kartleggingen av vedlikeholdsetterslepet kommer på et gunstig tidspunkt, og vil kunne gi et oppdatert bilde av tilstanden på det norske veinettet inn i ny NTP. Det er tydelige forventninger knyttet til en fylkesvis oversikt over tilstanden på veinettet slik at Stortinget kan ta stilling til hvordan dette kan følges opp over år. Flere fylkesordførere delte sin uro for et stadig økende gap i vår nasjonale infrastruktur dersom ikke fylkeskommunene settes i økonomisk stand til å vedlikeholde eget veinett.

Satsing på byvekstavtaler og nullvekstmål må fortsette

Bykommuner og fylkeskommuner ber om at regjeringen også i årene som kommer forplikter seg til å nå nullvekstmålet og at byvekstavtalene eies i felleskap. De ba også om at regjeringen tar ut prosjekter fra NTP 2025-2036 som ikke tar hensyn til nullvekstmålet.

Det ble i møtet også påpekt at det er uheldig at staten detaljstyrer med løsninger som ikke er tilpasset byområder med arealknapphet. Her er det er nødvendig med enklere løsninger.

Samferdselsminister Jon-Ivar Nygård avsluttet møtet med å takke for innspillene og lovte fortsatt involvering når transportvirksomhetene har besvart utredningsoppdragene fra regjeringen (se nettside) i mars 2023.