- Dette er et skritt i riktig retning, sier Bjørn Arild Gram, styreleder i KS om tilskuddsordningen.

Fylkesvegene utgjør hoveddelen av veinettet vårt, og er avgjørende viktig for både næringslivet, trygge arbeidsplasser og ikke minst for oss alle når vi reiser. Selv om 400 millioner er lite sammenliknet med det kartlagte etterslepet på opp mot 80 milliarder kroner, vil de være nyttige i arbeidet med å utbedre flere viktige veistrekninger og broer landet rundt, sier Gram.

Inviterer til nasjonalt partnerskap

Forfallet på riksveger de senere årene har stanset. Det er gledelig. Situasjonen for fylkesvegene er derimot langt mer krevende. Over flere tiår har det bygget seg opp et stort forfall på fylkesvegene i hele Norge. Det dreier seg om dårlige grunnforhold, veiskuldre som smuldrer opp, farlige rekkverk, rasfare og mye mer. Med kostnader på opp mot 80 milliarder er det en underfinansiering på 1,5 - 2 milliarder kroner årlig sett opp mot de økonomiske rammene fylkeskommunene disponerer i dag.

KS har tidligere tatt til orde for et nasjonalt vedlikeholdsprogram i form av et partnerskap for fylkeskommunale veger. Sett med fylkeskommunale øyne er en målrettet langsiktig satsing viktigere enn litt tilfeldige støtteordninger. Når Stortingsmeldingen om NTP 2022-2033 legges frem i mars håper derfor Gram at fylkesveg kan trekkes frem som et viktig satsingsområde. Han inviterer staten til et partnerskap med fylkeskommuner om styrket vedlikehold av fylkesvegnettet.

- Fylkeskommunene er samstemte i ønsket om å prioritere vedlikehold og fornying av eksisterende infrastruktur for å redusere deler av forfallet, sier Gram. Nå håper vi at regjering og Stortinget sammen vil skape en ekstraordinær satsing slik at vi får tatt igjen forfallet som har bygget seg opp.

- Vi registrerer at fylkeskommunene må søke særskilt om tildeling fra denne potten. Det mener vi er unødvendig. Vi forutsetter at videre satsinger på fylkesveg gis som rammebevilgninger for å sikre at pengene kommer raskere i arbeid. I mellomtiden vil fylkeskommunene garantert bruke pengene de mottar til å utbedre flere viktige veistrekninger og broer landet rundt, avslutter Gram.