Våren 2017 gjorde Stortinget følgende anmodningsvedtak:

Stortinget ber regjeringen sørge for at regional vegadministrasjon, som har ansvar for planlegging og drift av fylkesveiene, overføres fra Statens vegvesen til regionalt folkevalgt nivå.

Vegdirektoratet har fått i oppdrag av Samferdselsdepartementet å kartlegge omfanget av sams vegadministrasjon, skissere ulike modeller for hvordan den kan overføres til fylkeskommunene og vurdere konsekvenser av en slik overføring. Oppdraget ble levert Samferdselsdepartementet 15. mai 2018 slik at departementet rekker å melde tilbake til Stortinget i forbindelse med regjeringens framleggelse av statsbudsjettet for 2019. 

I forbindelse med offentliggjøring av utredningen inviterte KS vegdirektør Terje Moe Gustavsen til å presentere rapportens hovedfunn og svare på spørsmål fra møtedeltakerne. Formålet med møtet var at alle fylkeskommuner og KS fikk en orientering om rapportens funn og anbefalinger.

Aktuelle temaer i møtet:

  • Rettigheter for ansatte som overføres fra stat til fylkeskommune
  • Overgangsordninger
  • Fagområder som anbefales overført
  • Fagområder som ikke anbefales overført
  • Modeller for overføring 
  • Håndtering av driftskontrakter
  • Økonomiske konsekvenser av en overføring