Mobilitet 2022

Lenkeblokk Icon Påmelding og mer informasjon
Norges største konferanse innen mobilitet og transport - Mobilitet 2022 - er i ferd med å etablere seg som det sentrale møtestedet for formidling og dialog med sikte på å finne de gode løsningene på dagens og fremtidens mobilitetsutfordringer.
 
Konferansen er en faglig arena med rom for kunnskapsformidling og deling, idémyldring og refleksjon, politikkutvikling og debatt.

Dette er aktuelle temaer vi ønsker å belyse:

 • Felles åpningssesjon med tema organisering og prioritering.
 • Reformutfordringer innen samferdsel: Sektoren er fortsatt inndelt etter transportformer og ikke etter transportbehov. Det betyr at veisektoren har sine enheter – jernbane, luftfart og sjø har sine.
 • Natur versus infrastruktur: Det er politiske flertall for økt utbygging infrastruktur, samtidig som naturverdiene ikke har egne verdier i samfunnsøkonomiske analyser.
 • Uro i Europa - hva betyr krigen for bilister og næringsliv? Sanksjoner rammer handelsstrømmer, råvaretilgang og priser.
 • Covid-19 som "gamechanger": Hjemmekontor på hytta, digitale møter, mindre reising og en jordklode som puster lettere.
 • Den nye transporthverdagen: Vil vi snart stå like tett på bussen som før Covid-19? Vi ser på de ferskeste analysene.
 • Framtidens takstsystem for kollektivtrafikken: Nye reisevaner og «mobility-as-a-service» legger press på å bytte ut det velkjente månedskortet med nye betalingsordninger.
 • Hvordan planlegge attraktive byer og tettsteder? Grønn by- og stedsutvikling krever riktig tilnærming og at planer følges opp. Hva skal til for at folk la bilen stå og i stedet går, sykler eller tar kollektivtransport?
 • Mikromobilitet: Elsparkesyklene har kommet for å bli, men hvordan unngå ulykker og irritasjon fra andre trafikanter?
 • Bedre drift og vedlikehold for å få flere gående og syklende: Vi diskuterer resultatene av forskningsprogrammet "BEVEGELSE" som ble gjennomført i regi av Statens vegvesen.
 • Hvordan nå klimamålene i transportsektoren? Hvilken ny teknologi er viktig – og hvordan få tatt eksisterende teknologi i bruk?
 • Tunge kjøretøy i det grønne skiftet: Er det hydrogen, elektrisk drift eller biodrivstoff som vil dominere godstransporten?
 • Grønnere luftfart: Hva skal til for at norsk luftfart når målet om å bli fossilfri innen 2050?

Transportøkonomisk institutt (TØI) og Opplysningsrådet for veitrafikken (OFV) er arrangør sammen med sentrale aktører innen samferdselssektoren - herunder kommunesektoren ved KS.