Nedenfor er brevet til departementet av 22. februar 2021 gjengitt i sin helhet.

KS viser til anmodningsvedtaket om statlig overtagelse av garantiansvar på riksveger som Stortinget fattet i forbindelse med trontaledebatten høsten 2020:

"Stortinget ber regjeringen fremme sak for Stortinget hvor staten overtar garantiansvaret for bompengelån på riksveg, både på nåværende og framtidige prosjekter."

Fylkeskommunenes garantiforpliktelser har innvirkning på kredittinstitusjonenes vurdering av fylkeskommunene som låntaker, og høyt garantiansvar kan føre til begrensninger på fylkeskommunale låneopptak. For fylkeskommunene som i dag har garantiansvaret er det viktig å få en avklaring på når staten skal overta dette ansvaret. Dette gjelder både nåværende prosjekter, men også for de kommende prosjekter hvor det i dag forutsettes fylkeskommunal garanti.

KS anser det som naturlig at Stortingets anmodningsvedtak følges opp senest i framleggelsen av Kommuneproposisjonen 2022. Vi ber om informasjon om hvordan Kommunal- og moderniseringsdepartementet vil følge opp dette anmodningsvedtaket.