Følg Mobilitet 2022

Lenkeblokk Icon Samferdselskonferansen 23.-24. mai 2022

Arbeidsgruppen har foruten KS bestått av Statens vegvesen, Kollektivtrafikkforeningen, Jernbanedirektoratet, NHO Transport og Arbeidsgiverforeningen Spekter. Her kan du lese mer om oppdraget fra Samferdselsdepartementet.

Biltrafikken går som normalt

Bakgrunnen for rapporten som nå er utarbeidet var at koronapandemien endret folks hverdag slik at mange sluttet å reise med kollektivtrafikk. Dermed gikk antall reiser kraftig ned. Etter at restriksjonene i stor grad ble fjernet har ikke kollektivtrafikken tatt seg opp igjen til nivået fra 2019. Det bekymrer på mange måter.

Stortinget har bedt regjeringen om å legge frem et bredt spekter av tiltak for at flere lar bilen stå når reisen starter. Målet er både å redusere utslipp av klimagasser og å unngå kø, kork og kaos på veien.

Fleksible billettløsninger og reduserte elbilfordeler

Av de tiltakene arbeidsgruppen anbefaler er mer fleksible billettløsninger slik at både gamle og nye kunder vil velge å reise kollektivt. Et annet anbefalt tiltak er å redusere elbilfordelene i byene for å sikre framkommelighet for kollektivtrafikken.

Å redusere elbilfordelene er samtidig problematisk for Norges mål om elektrifisering av bilparken og at nye personbiler som selges i Norge i 2025 skal være nullutslippsbiler. Seneste utvikling tyder imidlertid på at det særlig er elbilene som nå vinner i konkurransen med kollektivtrafikken. Det gjør det vanskelig å nå kolllektivandelen. Forskyvning i markedsandeler fra kollektivtrafikk til privatbil i storbyområdene kan tyde på at fordelene med elbilbruk i byområdene bør reduseres for at andre mål innen transportpolitikken skal innfris. Det er derfor foreslått en gradvis utfasing av bruksfordelene for elbiler i storbyområdene.

Omstilling tar tid

For å hente tilbake og øke andelen grønn mobilitet – og unngå mer kø i trafikken - kreves en omstilling og utvikling av kollektivtilbudet som er tilpasset ny etterspørsel og nye reisevaner. Det er samtidig viktig at både staten, fylkeskommunene og ikke minst kollektivselskapene får mulighet til å omstille seg.

Arbeidsgruppen anbefaler at dagens erstatningsordning for tapte billettinntekter heretter omgjøres til en ordning som stimulerer til en mer langsiktig utvikling av kollektivtilbudet. Så må fylkeskommunene i samråd med kollektivtrafikkselskapene i mellomtiden tilpasse rutetilbud og billettprodukter til folks endrede reisevaner. Det bør også sikres finansiering for å kompensere for bortfall av trafikkinntekter for togoperatørene etter utløp av tilleggsavtaler i juni 2022, frem til reforhandlede langsiktige avtaler er på plass.

Revidert nasjonalbudsjett første stopp

12. mai legger regjeringen frem forslag til revidert nasjonalbudsjett. Her vil de første signalene om regjeringens videre støtte til omstilling av kollektivtransporten vises.

Uavhengig av videre økonomiske støtte for tapte billettinntekter, har fylkeskommunene tre måneder på seg til å endre allerede inngåtte avtaler med kollektivselskapene.

For KS er det viktig at det sikres gode rammebetingelser for den lokale og regionale kollektivtransporten slik at tilbudet til publikum kan opprettholdes på et nivå som tiltrekker seg flere passasjerer.

Lenkeblokk Icon Les hele rapporten fra arbeidsgruppen her.