Kommunene har et behov for å kunne regulere utleievirksomhet av el-sparkesykler. KS har ment at kommunene gjennom å være grunneiere har anledning til dette på kommunal grunn. Likevel har KS påpekt at det er ønskelig med klare hjemler for kommunens handlingsrom. Utleievirksomheten berører dessuten også offentlig areal som ikke er kommunalt eid.

- KS var skuffet over at det ikke ble foreslått noen klargjøring i høringen tidligere i år om små elektriske kjøretøy, og vi uttalte i vårt høringssvar at en avklaring av handlingsrommet burde fastsettes i lov, uttaler områdedirektør for samfunn, velferd og demokrati Helge Eide i KS.

Samtidig orienterte KS Samferdselsdepartementet om at KS selv hadde tatt initiativ til å se nærmere på hvordan ivaretakelsen av kommunenes reguleringsbehov kunne utformes lovteknisk. KS mente at løsningen kunne være å finne utenfor vegtrafikklovningen, og skisserte at kommunene burde få en eksplisitt hjemmel til å regulere kommersiell utleie av el-sparkesykkel – herunder sette tak på antall el-sparkesykler til utleie.

- Vi har over tid fått tydelige signaler fra kommunene om hvor skoen trykker, og har jobbet grundig med disse spørsmålene, blant annet i samarbeid med enkeltkommuner og gjennom gode drøftelser i KS storbynettverk, fortsetter Eide. Det er da positivt å se at det nå er fremmet et lovforslag som synes å ivareta et viktig premiss – at kommunene gis tillit, myndighet og rom for å finne gode løsninger lokalt.

Lovforslaget avklarer ikke alle spørsmål, og heller ikke spørsmålet om hvor langt kommunens myndighet som grunneier går løses gjennom forslaget.

- Nå er det viktigste å få på plass et godt verktøy for el-sparkesykkelsituasjonen. Vi skal vurdere lovforslaget nærmere, men det ser ut til at loven som foreslått gir kommunene den grunnleggende kontrollen som er nødvendig for å begrense det uoversiktlige bybildet mange har påpekt. Det vil være et gjennomslag for det vi har tatt til orde for, sier Eide. 

I tillegg til å gi kommunen adgang til å regulere utleievirksomheten direkte, legger forslaget til rette for at kommunene om ønskelig etablerer tillatelsesordninger. Lovforslaget gir blant annet mulighet for kommunene til å definere områder for utplassering av el-sparkesykler, samt områder med særlige bruksbegrensninger. Det kan også settes tak på antall el-sparkesykler og aktører.

- Det har ikke vært noe mål for kommunene eller KS å forby bruk av el-sparkesykkel, og det er heller ikke det lovforslaget legger opp til. Tvert imot synes tanken å være å legge opp til ryddige forhold, noe utleieaktørene selv har etterspurt slik vi forstår det. Nå håper vi alle drar i samme retning for å lande en god løsning, sier Helge Eide.

De nærmere bestemmelsene skal etter forslaget fastsettes i kommunale forskrifter. Lovforslaget er primært en hjemmelslov med rammer for forskriftene og en særskilt regulering av adgangen til å fjerne el-sparkesykler som leies ut i strid med de lokale forskriftene.

- Dersom forslaget blir vedtatt er det viktig at kommunene som ønsker lokal regulering av utleievirksomheten har ferdig en forskrift så snart som mulig når loven trer i kraft. Arbeidet med dette kan det være grunn til å forberede allerede nå, avslutter Helge Eide.

Les også artikkelen Høringssvar om regulering av utleie og bruk av el-sparkesykler