I et brev til Samferdselsdepartementet ber representantene for fylkeskommunene om endringer i det juridiske og økonomiske avtaleverket knyttet til omklassifisering av offentlig vei. Spørsmålet om omklassifisering reises ofte i forbindelse med statlige utbyggingsprosjekter. Det gjelder særlig der riksveianlegg med større konstruksjoner vurderes omklassifisert til fylkesvei slik at ansvaret for veianlegget overføres til fylkeskommunen.

Fylkeskommunene peker på to forhold som gjør dagens praksis problematisk:

  • Det er uklart hvilken stand veien og konstruksjonene er i ved overtagelse.
  • Det foreligger ingen tilfredsstillende ordning for kompensasjon for økninger i drifts- og vedlikeholdskostnadene overføringen medfører for fylkeskommunene.

I brevet til Samferdselsdepartementet legges det fram flere konkrete eksempler på hvordan overføring av ansvar slår uheldig ut for fylkeskommunene.

Fylkeskommunene ber om et oppdatert regelverk som tar hensyn til både fylkeskommunenes og kommunenes behov for forutsigbarhet.

Her kan du lese hele brevet fra Fylkeskommunekollegiet og Samferdselssjefkollegiet til Samferdselsdepartementet.