Temaet var oppe på et arbeidsmøte KS nylig arrangerte som en oppfølging av medlemmenes ønske om bistand til å få på plass en regulering av vannskuterkjøring. Etter at den nasjonale vannskuterforskriften ble opphevet i fjor sommer, har en del kommunestyrer ønsket å regulere bruk av vannskuter lokalt.

Fredrikstad møtte utfordringer
Fredrikstad kommune er blant dem som har lagt ned stor innsats for å få på plass nye retningslinjer. Miljø- og landbrukssjef Hanna Tangvald presenterte erfaringer fra regulering av bruk av vannskuter i Østfold. Flere kommuner hadde gått sammen om regulering av vannskuterkjøring, men møtte snart på betydelig utfordringer i arbeidet. Hele presentasjonen finner du her (pdf).

Tangvald snakket blant annet om:

  • medietrykk og politikernes ønsker
  • samarbeid med andre kommuner
  • hvordan Fredrikstad jobbet med kart
  • litt om farled og ordensforskrift
  • lokale hensyn
  • gjennomgang av forslag til lokal ordensforskrift

Nå gjenstår det å se om begrunnelsen Fredrikstad kommune kommer fram til tilfredsstiller lovens krav slik at ny ordensforskrift kan tre i kraft 1. juni slik de har ønsket.

KS-advokatene peker på plan- og bygningsloven
Erna Larsen fra KS Advokatene presenterte mulighetene kommunen har til å regulere vannskuterbruken. Det som synes klart er at det er vanskelig å standardisere slik at flere kommuner kan ha felles regelverk. Hjemlene for regulering må ligge i hver enkelt kommune og begrunnelsene skal gjøres ut fra lokale forhold. Dette er en stor utfordring overfor brukere som kjører i grenseområdene og dermed kan måtte forholde seg til ulike regelsett avhengig av hvor de befinner seg.

Larsen understreket at det er utfordrende å begrunne reguleringer i praksis, men pekte blant annet på disse relevante hjemlene for regulering:

  • Gjennom havne- og farvannsloven kan det fastsettes lokale fartsforskrifter.Disse må gjelde alle fartøystyper og gjelder innenfor kommunens eget sjøområde.
  • Lokale ordensforskrifter kan brukes til å regulere vannskuterkjøring i kommunens sjøområde dersom det er påkrevd for å ivareta hensyn til eksempelvis sikkerhet, miljø, friluftsliv, og annet.
  • Kommuneplanens arealdel etter plan- og bygningsloven kan regulere ferdsel, herunder vannskuterbruk, i nærmere angitte områder og ut fra hensyn til friluftsliv, vern eller næringsutøvelse.
  • I ferskvann reguleres vannskuterbruk med hjemmel i motorferdselsloven.

Se presentasjonen til Erna Larsen her (pdf).

KS arbeider med utredningsprosjekt
Etter arbeidsmøtet er det klart at det er et stort ønske i en del kommuner å kunne regulere bruk av vannskuter, men at det oppleves som svært krevende å få på plass nødvendig grunnlag for å gjennomføre dette. Samtidig må vannskuter sees på som en del av arbeidet med å forvalte kommunens naturressurser på helhetlig og bærekraftig vis. KS vil derfor sette i gang et utredningsprosjekt med sikte på å komme fram til bedre måter for at kommuner som ønsker det kan oppnå et tilfredsstillende regelverk. Prosjektet vil også omfatte forvaltning av natur- og friluftslivsressurser ved kyst og innsjø i et større perspektiv.

KS tilbyr også en egen modul i folkevalgtprogrammet som handler om naturforvaltning. Dette er også en mulighet for kommunene til å gå nærmere inn på regulering av vannskuterkjøring ut fra lokale behov. Les mer om dette på lenken nedenfor.