Klimaet er i endring. Behovet for å forebygge og tilpasse oss konsekvensene av endringene vi står overfor øker. Klimatilpasning er et felt i rivende utvikling. Ansvar og arbeidsoppgaver i kommunene utvider seg, og nye metoder og tiltak er under utvikling.

KS har nylig sendt ut en spørreundersøkelse om klimatilpasning til alle landets kommuner med svarfrist 24. september 2021. Undersøkelsen må gjennomføres via lenke i den utsendte e-posten, men en kopi av undersøkelsen finner du her.

Undersøkelsen vil være et viktig grunnlag for KS’ videre arbeid med å gjøre gode prioriteringer i arbeidet med klimatilpasning. God innsikt i situasjonen blant medlemmene er også en viktig forutsetning for at kommunene får best mulig rammebetingelser. Undersøkelsen vil også kunne bidra til å styrke KS’ videre arbeid med kompetanseutvikling, forskning og innovasjon.

Undersøkelse om klimatilpasning i kommunene basert på den første nasjonale undersøkelsen i 2017 vil gi oss et unikt sammenligningsgrunnlag om utviklingen i kommunene over tid.

Klimatilpasning handler om naturfarer og overvannshåndtering, men også om de mer gradvise konsekvenser av endringer over tid som påvirker for eksempel økosystemer, kulturminner, drikkevann og folkehelse. I tillegg kommer konsekvenser av hendelser i andre land som indirekte påvirker norske forhold.