Deltakerne i prosjektet vil få bistand fra kunnskapsmiljøene som forfattet «Kortreist kvalitet»-rapporten, Cicero, Civitas og Insam, til å finne gode løsninger for egne, planlagte klima- og omstillingstiltak. På basis av disse løsningene skal det så trekkes ut metodikk for praktisk omstillingsarbeid som kan tas i bruk av andre kommuner og fylkeskommuner.

De 12 kommunene og fylkeskommunene møttes til sitt første fellesmøte i Oslo 22. og 23. januar for å formidle egne eksempelprosjekter og drøfte felles problemstillinger. Deltakerne i samarbeidet er kommunene Nye Moss (Moss og Rygge), Asker, Lier, Arendal, Kristiansand, Stord, Bergen, Stad (Eid og Selje), Overhalla og fylkeskommunene Akershus, Trøndelag og Nordland.

På samlingen i KS-huset i Oslo ble det også lansert en ny oppdatert utgave av Kortreist-kvalitet-rapporten. Det er fortsatt god etterspørsel etter rapporten som har fått mye oppmerksomhet og blitt tatt i bruk i kommuner og fylkeskommuner over hele landet.

- Nå er det imidlertid behov for å videreutvikle arbeidet med hvordan organiseringen og ledelsen av kommunen best kan rigges for å få til nødvendig samarbeid med organisasjonene, befolkningen og næringslivet ute i hvert enkelt lokalsamfunn. Gjennom praktisk utviklingsarbeid med eksempler fra kommunene og fylkeskommunen kan vi komme lenger i dette arbeidet, sier Kjetil Bjørklund, fagleder for klimaarbeidet i KS, som har fulgt dette arbeidet siden oppstarten.

Gode råd fra "Kortreist kvalitet"-rapporten:

  • Hev blikket fra å være en tjenesteleverandør til i enda sterkere grad å bli en aktiv samfunnsutvikler.
  • Prøv å utvikle lokale kvaliteter og viktige samfunnsmål samtidig, altså å ta utgangspunkt i lokalsamfunnets egne fortrinn.
  • Trekk på kompetanse i alle grupper i lokalsamfunnet, fra lokale bedrifter og kunnskapsmiljøer til enkeltpersoner.

Samtidig må det legges opp til nye ledelses- og styringssystemer over faggrensene i kommunens egen organisasjon, og rapportforfatterne introduserer i denne forbindelse begrepet «samarbeidsdrevet innovasjon» som et uttrykk for hvordan omstilling kan oppnås. De fastslår også at klimaarbeidet må «institusjonaliseres» gjennom faste rutiner og systemer.

Les mer på prosjektets egne nettsider: https://www.kortreistkvalitet.no/