- Vi setter pris på at klima- og omstillingsarbeidet som nå foregår i kommunesektoren blir anerkjent og at det legges opp til aktiv bruk av det fortsatt store potensialet for utslippskutt i norske kommuner og fylkeskommuner. Samtidig er vi skuffet over at det på de fleste tiltaksområder ikke gis tydelige signaler om nye virkemidler, sier Gram, og fortsetter:

- Likevel merker vi oss med stor interesse at fylkeskommunene vil bli kompensert for merutgifter som følger av krav til lav- og nullutslippsløsninger og at dette er noe som vil bli tatt opp i forbindelse med de årlige statsbudsjettene. Omfanget av denne kompensasjonen vil være helt avgjørende for om kommunesektoren kan følge opp regjeringens nye krav om lav- og utslippsfrie ferger i nye anbud fra 2023 og utslippsfrie hurtigbåter fra 2025.

Ved siden av kravene til ferger og hurtigbåter lanserer regjeringen også krav om kjøp av utslippsfrie personbiler og lette varebiler fra 2022 og utslippsfrie bybusser fra 2025.

- Det er kort frist på personbilkravet. Likevel vil dette trolig kunne oppfylles i mange kommuner, særlig hvis staten bidrar med å bygge ut ladeinfrastruktur innen fristen. I noen distriktskommuner med lange avstander vil dette kunne bli vanskeligere. Kravet må åpne for tilpasninger. Når det gjelder bybusskravet har vi ikke innvendinger. Vi ser av enkelte anbud, for eksempel for Bergen sentrum, at el-buss allerede er billigst i bysentra, sier Gram.

Han peker også på at KS slutter seg til endringene som åpner opp for utslippsfrie soner i byene.

- Dette er noe som det må være opp til lokale myndigheter å bestemme og som vi har tatt til orde for.

Trenger avklaring om Klimasats

Gram etterlyser et tydelig signal om fortsettelse og opptrapping av Klimasats-ordningen som har resultert i en mengde nye initiativer i kommuner og fylkeskommuner over hele landet. I meldingen opplyses det bare at ordningen vil fortsette i 2021 med 100 millioner kroner.

Han er imidlertid mer tilfreds med noen av meldingens forslag knyttet til kommunesektorens arbeid med arealplanlegging og arealbruk.

Nytt verktøy for arealplanlegging

- Særlig legger vi merke at regjeringen vil bidra til mer presis tallfesting av hvordan endringer i arealbruken og transportsystemene påvirker biltrafikken og arealbruk i byområdene. Vi tolker dette som at regjeringen vil legge til rette for at arealverktøyet ADV, som nå utvikles av KS, KMD og flere statsetater, vil bli tatt i full bruk. Som det vises til i meldingen vil dette gjøre det lettere for kommunene å drive bærekraftig areal- og transportplanlegging. Verktøyet er nå til uttesting i flere byområder.

KS’ styreleder slutter seg for øvrig til regjeringens henstilling om at «klima må være en del av alle beslutninger som fattes i kommunene».

- Dette er også vårt mål og noe vi arbeider med kontinuerlig. For å få til dette, er vi imidlertid avhengig av å få til et økt samarbeid med staten og andre aktører, sier Gram.

Lenkeblokk Icon Les mer om klimameldingen (regjeringen.no)