Slik oppsummerer KS’ styreleder Gunn Marit Helgesen stortingsmeldingen «Klima i endring – sammen for et klimarobust samfunn» som klima- og miljøminister Espen Barth Eide presenterte 16. juni.

I meldingen slås det fast at kommunesektoren er en nøkkelaktør for klimatilpasningsarbeidet. Hensynet til klimatilpasning skal inn i all kommunal planlegging, og regjeringen ønsker å gjøre det lettere for kommunene å få til dette.

- Etter vår mening finnes det allerede nok kunnskap til å handle fremfor å måtte vente på flere utredninger. Vi foreslår at regjeringen raskt setter i gang arbeidet med avklaringer som er nødvendige for at kommunene skal kunne gå videre med sine ambisjoner for lokal klimatilpasning, sier Helgesen.

Som eksempel trekker Helgesen fram den sterke vektleggingen av naturbaserte tilpasningsløsninger for å håndtere overvann.

- Vi slutter oss absolutt til ønsket om økt bruk av naturbaserte løsninger. Samtidig kan dette i en del tilfeller utgjøre en stor økonomisk risiko for kommunen ettersom viktige ansvarsforhold ikke er avklart. Kan kommunen for eksempel pådra seg et erstatningsansvar hvis det likevel kommer vann inn i folks kjellere, spør Helgesen. Hun viser til at spørsmålet om såkalt objektivt ansvar ikke er kommet nærmere en avklaring. Samtidig er også vurderingen av et eget overvannsgebyr uklart.

KS har også etterlyst en avklaring av ansvar knyttet til havnivåstigning som må løses før konkrete tiltak kan settes i verk.

Gunn Marit Helgesen trekker også gjerne fram flere positive elementer i stortingsmeldingen. Blant annet holder regjeringen fast ved prinsippet om solidarisk og likt premienivå i naturskadeforsikringsordningen. I tillegg ser det ut til at regjeringen vil støtte hensynet til klimaendringene også ved reparasjon av skade for å unngå gjentakelse av samme skade. Et annet positivt forslag er at det skal legges til rette for sterkere samarbeid om klimasårbarhetsanalyser og et sterkere nasjonalt styringssystem for klimatilpasning.

- Vi merker oss imidlertid at regjeringen ikke legger opp til en gjennomgang av eventuelle finansieringsordninger for kommunesektorens tilpasningsarbeid, slik blant annet Miljødirektoratet tidligere har tatt til orde for, avslutter Gunn Marit Helgesen.