KS har gitt innspill til Klimautvalgets delrapport og svart på spørsmålene som er stilt i rapporten. Utvalget skal utrede hvilke veivalg Norge står overfor for å nå målet om å bli et lavutslippssamfunn innen 2050.

Innspillet fra KS er oppsummert slik:

Med delrapporten har utvalget gitt et solid grunnlag for en målrettet debatt om veivalgene som må tas i norsk klimapolitikk. KS vil med dette slutte seg til premissene utvalget legger for sitt arbeid:

• Skal Norge omstilles til et lavutslippssamfunn, må klimapolitikken forsterkes. Tiltak må ikke utsettes og lavutslippsutvikling må i større grad bli en del av den generelle samfunnsutviklingen.
• Klimapolitikken må favne bredere. Den må ses i sammenheng med naturkrisen og politikk for bærekraftig arealbruk.
• Klimapolitikken bør i større grad legge vekt på varig omstilling til lavutslipp.
• Klimapolitikken må være mer enn et sett med sektorplaner. Den må i større grad håndtere tverrgående problemstillinger.

Her finner du hele KS' innspill til rapporten:

Lenkeblokk Icon Innspill til Klimautvalget 2050 delrapport (PDF)