Å forebygge skader forårsaket av endret klima, koster penger. Det fordrer ressurser som går ut over dagens tilskudd til kommunesektoren gjennom inntektssystemet og andre finansieringsordninger. Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) anslår at om lag 160 000 boliger i dag ligger i områder utsatt for flom og skred. 

Reparasjon versus forebygging

Forebygging eller bare reparasjon?

KS har i en rapport (2015) sett på forholdet mellom forebygging og reparasjon for eksisterende bebyggelse og infrastruktur. Her drøftes hvordan tilpasse seg til usikkerheten til ekstreme værsituasjoner, lønnsomhet ved forebygging og barrierer for forebygging av naturskade på fysisk infrastruktur.

 

Mangel på økonomiske ressurser til vedlikehold og nyinvesteringer fremstår som den viktigste og grunnleggende barrieren. Rapporten viser også at det i dag ikke finnes erstatningsordninger for kommunal infrastruktur.

 

Kortversjon av rapporten finner du her.

Om lag 5 ganger mer penger er brukt til reparasjon enn til forebygging

KS’ nøkkeltall for skader etter flom og skred for perioden 2011 – 2017 viser at 9,95 milliarder i løpende kroner har vært betalt ut til reparasjon (naturskadeforsikringer og skjønnsmidler), mens det i samme periode har vært bevilget 1,84 milliarder kroner til forebyggende tiltak over NVEs budsjetter.

 

Foreslår ny ordning til forsikring og finansiering

For å sikre at gjenoppbygging også ivaretar behovet for forebygging, har KS utredet og fått illustrert hvordan en ny forsikrings- og finansieringsordning for kommunal infrastruktur kan utformes i en praktisk ordning.


Forslag fra KS til ny finansierings- og forsikringsordning. Illustrasjon: Bly.

Ordningen vil kunne gjøre kommunesektoren mer økonomisk robust mot skader som følge av flom, skred og andre naturskader. Samtidig vil ordningen øke det forebyggende arbeidet.

Les mer om ordningen.