Innhold: Tiltak etter område

Kommunalteknikk

Her kan et eksempel være å arbeide systematisk for å redusere vedlikeholdsetterslep på vei, vann- avløp og annen infrastruktur for  å redusere sårbarheten ved klimaendringer.

Kommunen kan kartlegge overvannsveier og gjennomføre tiltak, som å lage grønne tak, regnbed eller gjenåpne bekker. Disse bidrar til å holde igjen, forsinke eller skaper trygge flomveier ved kraftige regnskyll. Når det gjelder veier, kan tiltak være for eksempel å lage bedre kapasitet på grøfter og stikkrenner.

Landbruk

Et tiltak kan være å hindre erosjon og avrenning fra jordbruksarealer. Høyere temperaturer gir mer nedbør, men også perioder med mer tørke kan gi endrete produksjonsvilkår. Da kan det for eksempel bli aktuelt å vurdere å dyrke nye sorter eller å endre dyrkningsteknikker.

Plan og byggesak 

Et fornuftig tiltak er å unngå å bygge boliger og infrastruktur i områder som er utsatt for flom, skred og stigende havnivå. Dette forutsetter nødvendig kartlegging av fareområder. Nye bygg og infrastruktur må planlegges for å tåle mer nedbør og økt fuktighet, blant annet for å unngå råteskader.

Folkehelse 

Økt temperatur kan over tid gi grobunn for bakterier, virus og parasitter som øker behovet for bedre rensing og andre tiltak som kan hindre fare for liv og helse. Det er viktig å overvåke drikkevannskvaliteten nøye. I tillegg vil tiltak som hindrer at flomvann når drikkevannskilder bidra til å redusere fare for forurensning.

Naturforvaltning

Å ta vare på det biologiske mangfoldet som sikrer oss arter som på ulikt vis bidrar til mange livsviktige økosystemtjenester er et viktig tiltak. For eksempel gir bier, humler og veps oss frukt, bær og honning. Ved å ta vare på våtmarksområder sikres naturlige vannmagasin som hindrer skadelig avrenning, binder karbondioksid og ivaretar viktige leveområder for planter og dyr.

Beredskap 

Hva skjer dersom veier, telefonnett og kraftforsyning blir ødelagt på grunn av uvær? Det er viktig å kartlegge konsekvensene, og vite hvilke tiltak som kan forhindre at liv og helse settes på spill. Forebyggende tiltak reduserer kostnader ved materielle skader, minsker faren for tap av liv og øker samtidig befolkningens generelle opplevelse av trygghet. Tilsvarende kan det kartlegges hvordan helserisikoen kan minskes ved varme- og hetebølger.