Høyesterett har den 20. september 2019 nektet å gi samtykke til at en anke fra Gjensidige forsikring mot Klp og Nord-Fron kommune ble fremmet. Anken gjaldt en dom fra Eidsivating lagmannsrett der Nord-Fron kommune ble frifunnet for krav fra Gjensidige forsikring om at kommunen skulle holdes erstatningsansvarlig for å ha gitt byggetillatelse til et hus som på nytt ble tatt av flom. 

KS mener det var rett av Eidsivating lagmannsrett å frifinne Nord-Fron kommune. KS er derfor også fornøyd med at Høyesterett ikke tok saken inn til ankebehandling.  

Slik det er gjengitt i dommen, gikk det et jord- og flomskred i pinsehelga 2011 som gjorde stor skade mange steder. Nord-Fron ga tillatelse til gjenoppbygging av et hus på et av områdene som ble sterkt skadet av flommen. Gjensidige har uttalt til Kommunal Rapport at dette skulle kommunen ikke ha gjort og at kommunen derfor må holdes ansvarlig fordi det nybygde huset ble tatt i en ny flom i mai 2013.

Faktum er at NVE utførte sikringsarbeid etter flommen i 2011 og retten finner derfor at Nord-Fron kommune hadde god grunn til å tro at sikringstiltakene var av et slikt omfang at de fylte kravene i gjeldende TEK 10 § 7-2.
Retten skriver at det ikke var aktløst av kommunen å legge til grunn at byggetomta var trygg. Da kan heller ikke kommunen være erstatningsansvarlig. 

KS mener kommunene ikke kan være objektivt ansvarlige for naturskader. Det skal selvsagt stilles krav til saksbehandling i kommunene, men så lenge kommunene tar en avgjørelse på forsvarlig grunnlag, kan kommunen ikke holdes ansvarlig dersom det i ettertid viser seg at det var feil i grunnlaget kommunen bygde avgjørelsen på. Risikoen for slike tap er det eventuelt forsikringsselskapene som skal ta, ikke kommunene. 

Beslutning fra Norges Høyesterett