Her er de viktigste punktene fra innlegget til styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen:

  • Den største utfordringen kommunesektoren står overfor er mangelen på folk. Kommune-Norge rapporterer om utfordringer med rekruttering, høye kostnader og høye renter.
  • Budsjettopplegget for neste år viser et marginalt forbedret handlingsrom for kommuneøkonomien. Vår erfaring er at underliggende press på kommunale tjenester tenderer til å være sterkere enn det som kan forklares av befolkningsendringene alene. Også i år er det ganske sannsynlig at det lille økte handlingsrommet i statsbudsjettet vil bli usynlig i de lokale budsjettbehandlingene i kommunestyrer og fylkesting.
  • 53 prosent av kommunedirektører svarte at kommunerammene som ble varslet i vårens kommuneproposisjon ikke ga rom for å opprettholde tjenestetilbudet til innbyggerne, viste Kommunal rapports kommunedirektørundersøkelse som nylig ble publisert.

  • Vi setter stor pris på at to av prosjektene KS jobber med for å rekruttere nok helsepersonell – Tørn og Jobbvinner – styrkes i statsbudsjettet. Vi er samtidig bekymret for at Menn i helse – som har gitt om lag 1000 menn utenfor arbeidslivet mulighet til å ta fagbrev – er nødt til å nedskalere.

  • Flere flyktninger er en utfordring for både Norge og kommunene, som har ansvar for bosetting og integrering. Introduksjonsprogrammet øker utgiftene over statsbudsjettet med 8 milliarder kroner. Kommunene har bosatt over 60.000 flyktninger i år, og neste år er tallet på 35.000. Vi spør om det er klokt å avvikle Husbankens tilskudd til kjøp av utleieboliger i denne situasjonen.

  • Fullføringsreformen er et viktig bidrag for å sikre økonomisk og sosial bærekraft, og sørge for at alle har den kompetansen samfunnet trenger. Kommunesektoren støtter reformen helhjertet.

  • Ekstremværet vi har opplevd de siste månedene har minnet oss på behovet for god beredskap og flom- skredsikring. Det er gledelig at budsjettforslaget legger opp til styrking av dette.

  • Det mest skuffende i statsbudsjettet for 2024 er fraværet av satsing på fylkesveivedlikehold. Nye kartlegginger vise at vedlikeholdsetterslepet på fylkesveiene er rundt 100 milliarder kroner, og det er sannsynligvis et for lavt anslag ut fra realitetene. Det hemmer verdiskapingen, og bidrar til altfor høye ulykkestall.

  • Regjeringen legger opp til en betydelig satsing på ehelse, noe KS er veldig fornøyd med. Det er viktig for å bidra til både økt pasientsikkerhet og en mer bærekraftig helse- og omsorgstjeneste. Vi er samtidig urolig for de økonomiske konsekvensene dette kan ha for kommunene.

  • Det store bildet er at også i 2024 vil innbyggerne i Norge bo i et godt organisert velferdssamfunn med et sosialt sikkerhetsnett, der stat, kommune, næringsliv og frivillighet er samarbeidspartnere.