De øremerkede tilskuddene, som regnes som en del av kommuneopplegget, reduseres fra 45,4 mrd. kroner i Revidert Nasjonalbudsjett (RNB) 2021 til 33,6 mrd. kroner i forslaget til statsbudsjett for 2022. Nedgangen må blant annet ses i sammenheng med at flere av de tilskuddene som ble bevilget i forbindelse med koronapandemien foreslås avviklet. I tillegg bidrar blant annet avvikling av forsøksordningen med statlig finansiering av omsorgstjenester og innlemming av øremerkede tilskuddet til stillinger i barnevernet til nedgang i omfanget av øremerkede tilskuddet.

Tilskudd utenfor kommuneopplegget går ned fra 36,7 mrd. kroner i RNB 2021 til 36,1 mrd. kroner i forslag til statsbudsjett 2022. Nedgangen skyldes først og fremst at integreringstilskuddet til bosetting av flyktninger ventes å avta.

KS har laget en oversikt som viser de øremerkede statstilskuddene i forslag til statsbudsjett 2022 sammenholdt med bevilgningene gitt for 2021. Oversikten er satt opp etter de respektive departementene og er sortert etter øremerkede tilskudd innenfor og utenfor kommuneopplegget. For å gi en samlet oversikt over overføringene til kommunesektoren er også rammetilskudd til kommuner og fylkeskommuner tatt inn avslutningsvis i oversikten.

Lenkeblokk Icon Se hele oversikten over tilskudd for 2022 (pdf)