Noen momenter KS tok opp:
Forslaget om realvekst i frie inntekter på kr 2 mrd. i 2022 er nedre grense i intervallet som signalisert i Kom-prop/RNB. Realverdien av frie inntekter i 2022 blir 2,5 mrd. kroner mindre enn «lovet» i RNB/Kom.prop.

Anslag på de såkalte demografikostnadene i kommunesektoren i årene framover, viser en hovedutfordring kommunene selv har ansvar for å gjennomføre: Å flytte ressurser fra barnehage og skolebudsjettene til pleie- og omsorgsbudsjettene. Det har vært en velkjent utfordring i distriktskommuner i mange år allerede – i årene framover vil det i økende grad også treffe mange bykommuner.

Kommunene må i høst også planlegge for å dekke inn

  • ytterligere underfinansiering av bemanningsnormene i barnehagene – som vi tidligere har anslått til samlet 930 millioner neste år.
  • den ekstra tilleggsfinansieringen av legetjenesten som stadig flere kommuner opplever er helt nødvendig for å både rekruttere og beholde fastleger. Det er ikke lenger bare et distriktsfenomen, jfr for eksempel den krisepakken på 100 millioner kroner som Tromsø kommune vedtok i vår.
  • ytterligere økt reelt innslagspunkt før staten overtar 80 pst av lønnskostnadene – som kommer på toppen av den veksten i kommunebudsjettene som ligger utenfor det som omfattes av toppfinansieringsordningen.  Den rene kostnadsoverveltningen over tid representerer nå en ekstra utgift for kommuene på 1,8 mrd kroner.

Skriftlig innspill til finanskomiteen

Presentasjonen gjennomgått i finanskomiteen