- KS er fornøyd med en fortsatt satsing på E-helse og digital samhandling. Foreslått satsing på pasientens legemiddelliste er gledelig og startpunkt for et viktig arbeid som vi forventer forsterkes i fortsettelsen for å få bedre effekt for den kommunale helse- og omsorgstjenesten, sier direktør for forskning, innovasjon og digitalisering i KS, Kristin Weidemann Wieland.

Mer til Pasientens legemiddelliste

KS har sammen med flere kommuner og samarbeidspartnere jobbet lenge for at staten etablerer en legemiddelliste for hver innbygger slik våre naboland har hatt i en tid.

KS og kommunene er derfor glade for at regjerningen i sitt budsjettforslag har en satsing på 57,9 millioner til Pasientens legemiddelliste. Dette dekker den tekniske utviklingen av sentrale deler av løsningen. KS forventer at satsingen forsterkes for i fortsettelsen for å dekke kommunenes behov.

-Vi må sammen ta legemiddellisten i bruk i hele helsesektoren. Da må budsjettet også inkludere støtte til innføring i kommunene slik at vi sikrer lik bruk av alle. Tilrettelegging i kommunenes journaler, de betydelige organisatoriske endringsprosessene og kompetanseløftet som må til, er ikke dekket gjennom satsingen, sier Weidemann Wieland

Må støtte klargjøring og administrasjon 

Det er behov for ytterligere midler fra staten for utvikling av digital støtte for kommunene i arbeidet med klargjøring og administrering av legemidler. Her oppstår mange av de feilene som skjer i kommunehelsetjenesten. KS forventer at dette blir en del av den videre satsingen.

Gevinster nås først etter at løsning er tatt i bruk 

KS ser med bekymring på at Solberg-regjeringen legger opp til at 50% av gevinstene for første trinn i Pasientens legemiddelliste, en sentral statlig forskrivningsmodul, skal synliggjøres i kommuneopplegget for det enkelte år. Det er lite realistisk å forvente gevinster av betydning før Pasientens legemiddelliste er ferdigstilt og nødvendig funksjonalitet for å støtte kommunenes legemiddelprosesser er på plass og tatt i bruk i alle kommuner.  Det er i tillegg viktig at forventningene begrenses til eventuelle reelle netto gevinster for kommunene, og ikke inkluderer samfunnsøkonomisk nytte eller gevinster hos andre aktører. Slike gevinster har kommunene ikke mulighet til å realisere uten kutt i tjenestetilbudet.

Positiv satsning på journal og samhandling

KS er fornøyd med at regjeringen ønsker å satse videre på Felles kommunal journal og nasjonale samhandlingsløsninger. Det er viktige satsingsområder for kommunene der helsepersonell har behov for bedre arbeidsverktøy.

- Det at statsbudsjettet åpner for en større fleksibilitet i tidsplanen og at fristen for krav om tilslutning er tatt bort, gir kommunene mulighet til å gjennomføre en god forankringsprosess og få med store og små kommuner og spesielt legge til rette for en stegvis tilnærming, sier Weidemann Wieland.

Innføringsarbeidet styrkes

Regjeringen foreslår videre å styrke innføringsarbeidet i kommunal sektor, både av de nasjonale E-helse løsningene og av velferdsteknologi. Behovet for kompetanse på endringsprosesser og tjenesteinnovasjon er stort i kommunene når så omfattende løsninger som skal innføres. KS tolker dette som en anerkjennelse av behovet og mener det må enda mer til for å ruste kommunesektoren for det som kommer.