Lærerspesialistordningen avvikles

Regjeringspartiene og SV er enige om å avvikle lærerspesialistordningen og reduserer derfor bevilgningene til denne ordningen med 74,5 millioner kroner i 2022. I Hurdalsplattformen heter det at ordningen skal erstattes og at det skal settes i gang et utredningsarbeid for en ny ordning med karriereveier i skolen. Ordningen vil bygge på erfaringer med pilotordningen lærerspesialist og dialog med partene.

I forslaget til statsbudsjett fra Solberg-regjeringen lå det inne en opptrapping som ble kuttet i tilleggsnummeret fra Støre-regjeringen. For 2022 ser det derfor ut til å ligge inne i alt 157,2 millioner kroner til ordningen. KS forventer at de som inneværende skoleår har funksjon som lærerspesialist og de som tar lærerspesialistutdanning får gjennomføre som planlagt.

Kutt i overføringen til tapt faglig og sosial læring

Bevilgningen knyttet til tapt faglig og sosial læring i barnehager og skoler som følge av pandemien reduseres med 10 prosent.  I forslaget til statsbudsjett fra regjeringen Solberg og regjeringen Støre lå det inne en total bevilgning på 240 millioner kroner.

Dette er midler som ikke er fordelt, og vil isolert sett ikke påvirke eksisterende og planlagt aktivitet for kommunene i 2022. KS mener det likevel er uheldig å kutte når det fortsatt er store utfordringer knyttet til barnehage og skoletilbud flere steder.

Gratis halvdags SFO for førsteklassingene

Budsjettenigheten innebærer også gratis kjernetid i SFO (12 timer) til førsteklassinger fra høsten 2022. Kommunene må forvente økt etterspørsel som kan medføre økt arealbehov og påfølgende behov for investeringer i og oppgradering av lokaler. I verbalforslagene vises det til nylig vedtatt rammeplan for skolefritidsordningen og at arbeidet med å utvikle skolefritidsordningen skal fortsette, slik at tilbudet holder god kvalitet.