KS pekte i møtet på de utfordringer kommunesektoren står overfor i årene som kommer, bl.a. gjennom endringen i befolkningssammensetningen som vil føre til økt behov for kommunale tjenester, særlig innen helse- og omsorgsektoren. Dette skjer parallelt med økte kostnader knyttet til reduksjon av klimautslipp og skader fra klimaendringene, samt redusert økonomisk handlingsrom som følge av bl.a. statlige normer for ressursinnsats og innskrenkning av potensialet for eiendomsskatt. Kommunesektorens handlingsrom er, og vil forbli, stramt. Videre vil digitalisering ha betydning for hvordan de kommunale tjenestene blir organisert og videreutviklet. Oppgavene må organiseres og løses på nye måter, og godt partssamarbeid og samhandling vil være av avgjørende betydning i den nødvendige omstillingsprosessen.

KS understreket i forhandlingsmøtet at det i kommunesektoren stilles stadig høyere krav til de ansattes kompetanse. Andelen stillinger med krav om universitets- og høgskoleutdanning øker stadig, mens andelen ufaglærte er synkende. Disse endringene er størst innen barnehagene og helse, pleie og omsorg. Rekrutteringsutfordringene varierer fra kommune til kommune og region til region, men det er gjennomgående mest krevende å rekruttere og beholde fag-, universitets- og høyskoleutdannede innen helse- og omsorgssektoren.

Årets mellomoppgjør i KS-området må holdes innenfor det økonomiske handlingsrommet avtalt i frontfaget, men med en profil som treffer kommunesektorens behov. KS mener det er avgjørende å legge vekt på sektorens konkurranse­evne i arbeidsmarkedet og rekrutteringsutfordringene. KS ønsker derfor at den økonomiske rammen brukes til prioriterte sentrale lønnstillegg og at det avsettes midler til lokale forhandlinger.

Med bakgrunn i Pensjonsavtalen av 3. mars 2018, ønsker KS å tilpasse pensjonsbestemmelsene i Hovedtariffavtalen med de pensjonsreglene som Stortinget vårsesjonen 2019 vedtar i lov om Statens pensjonskasse.

Nå tar partene pause til over påske og møtes igjen til forhandlinger 29. april. Vi har tiden fram til 30. april for å finne en løsning gjennom forhandlinger.

Her er partenes krav og tilbud:
KS tilbud 1 av 11. april 2019 kl. 10.00
LO Kommune - Krav 1 - 11.4.19
Unio kommune krav 1 110419
YS kommune krav 1 110419
Akademikerne - Krav 1 11.4.19

 

Videre lesning: 
Lønn og lønnsutvikling for de 10 største stillingskodene i KS-området