Årets tariffoppgjør er et mellomoppgjør. I mellomoppgjøret forhandles det normalt kun om lønn, men i år vil også avtalen om ny offentlig tjenestepensjon være et tema. Partene har tiden fram til 30. april for å finne en løsning gjennom forhandlinger. 

KS forhandler på vegne av alle landets kommuner utenom Oslo, alle fylkeskommuner og en del bedrifter som følger Hovedtariffavtalen. Forhandlingene gjelder for over 422.000 stillinger i kommunesektoren. De ansatte er representert gjennom 41 arbeidstakerorganisasjoner som inngår i en av forhandlingssammenslutningene LO-kommune, Unio, YS-K og Akademikerne-kommune.

Forhandlingene skjer mellom KS og forhandlingssammenslutningene i plenumsmøter med alle delegasjoner til stede.

Forhandlingsgrunnlaget for mellomoppgjøret følger av bestemmelse i Hovedtariffavtalen (HTA). Forhandlingene gjelder arbeidstakere med stilling i HTA kapittel 4 og skal føres på grunnlag av den økonomiske situasjonen, lønnsutvikling i frontfaget og andre sammenlignbare tariffområder.