Intensjonen i forskrift og avtaleverk er at det skal være samsvar mellom størrelsen på og forventet aktivitet i en driftsavtale. Det er tatt inn en presisering i avtalen at størrelsen på avtalehjemmelen skal være i samsvar med omfanget fysioterapeuten forutsettes å arbeide.

Hensynene kommunen kan legge til grunn for å nekte samtykke til flytting er noe utvidet. Kommunen bør ikke nekte samtykke dersom flyttingen ikke antas å medføre negative konsekvenser for kommunens tjenestetilbud, herunder kommunens geografiske fordeling av fysioterapeuter.

Kommunen skal betale møtegodtgjørelse etter kommunens satser til selvstendig næringsdrivende fysioterapeuter som deltar i administrative møter.

For mer informasjon om endringene i rammeavtalen, se rundskriv A/4-2018 her.