Vanligvis kommer pasienten til fysioterapeuten for å få behandling. Hvis pasienten ikke kan møte fram på fysioterapeutens praksissted på grunn av sin helsetilstand, kan fysioterapeuten reise til pasienten.

Et HELFO-rundskriv knyttet til folketrygdloven § 5-8 sier noe om hva som ikke gir rett til refusjon:

  • Behandling utført av fysioterapeut i bedriftshelsetjenesten.
  • Behandling av fengselsinnsatte.
  • Behandling av beboere i alders- og sykehjem (både korttids- og langtidsopphold).
  • Behandling av pasienter som er innlagt i helseinstitusjon eller pasienter som behandles poliklinisk i helseinstitusjon.
  • Forebyggende arbeid. Her nevnes to eksempler: undersøkelse av skoleelevers sittestilling og instruksjon i kroppsøvelse.

Slik KS tolker regelverket går hovedskillet mellom to forhold:

1. Skillet mellom å bo i en institusjon eller ikke

Trygderefusjon skal ikke utbetales for institusjonsbeboere. Dette gjelder:

  • Personer som betaler vederlag til kommunen etter vederlagsforskriften, i hovedsak beboere i alders- og sykehjem
  • Fengselsinnsatte
  • Pasienter som enten er innlagt eller behandles poliklinisk i helseinstitusjon

 

2. Skillet mellom forebygging og behandling

Så lenge fysioterapeuten driver med behandlingsformer som omfattes av refusjonsordningen, kan fysioterapeuten utløse refusjon. Dette gjelder enten pasienten er på skolen, i barnehage, på helsestasjon, i andre kommunale lokaler eller hjemme. Unntaket er dersom pasienten oppholder seg på en institusjon slik dette er definert i punkt 1. Forebyggende arbeid utløser ikke refusjon fra HELFO.