Om egenandeler:
Oversikt over gjeldende egenandeler er listet opp i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi, den såkalte takstforskriften.

I statsavtalen (ASA 4303) står det i punkt 4 at fysioterapeutene skal opplyse pasienten om den pris som skal betales (egenandel og pasientbetaling).

I rammeavtalen (ASA 4313) står det i punkt 13: Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler o.l. ut over det som er fastsatt av staten, jf. takstforskriften. Økte egenandeler under henvisning til redusert hjemmel o.l. er mislighold av driftsavtalen, jf også punkt 1.5 andre avsnitt, siste setning.

Behandling hos fysioterapeut inngår i frikortordningen egenandelstak 2. Det er viktig at fysioterapeuter informerer sine pasienter om muligheten for å få frikort.

Når pasienten betaler egenandel, skal fysioterapeuten utstede en spesifisert kvittering. På kvitteringen må det fremgå dato for hver behandling, hvilke takster som er utløst, egenandelsbeløpet for hver takst, antall behandlinger og underskrift. Det er også viktig at pasientens fødselsnummer (11 siffer) er påført alle kvitteringene. Pasientene må søke HELFO om frikort.

Om tilleggsbetaling:
Det er forskriftsfestet hva pasienten kan avkreves av egenbetaling i tillegg til egenandeler. Dette gjelder betaling for forbruksmateriell, tilleggstjenester, uteblivelse fra time og utskrift av journal. Tilleggsbetaling inngår ikke i frikortordningen egenandelstak 2.

Dette er regulert i kapittel IV i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi som sier:
Det framgår av takstene i kapittel III hva pasienten kan avkreves i egenandel. Regler om fritak for egenandel er gitt i § 5, jf. kapittel II.

Pasienten kan avkreves betaling etter fysioterapeutens kostnad for forbruksmateriell og tilleggstjenester som er nødvendig for å oppnå faglig forsvarlig fysioterapi og som ikke er dekket av takstene i kapittel III. Det skal være opp til pasienten å velge om han/hun vil motta tilleggstjenester eller ikke. Fysioterapeuten plikter å ha oppslag som viser gjeldende egenandeler, hvilke tilleggstjenester og forbruksmateriell som ytes ved instituttet og prisen på dette. Prisen på forbruksmateriell og tilleggstjenester fastsettes av fysioterapeuten selv og skal være spesifisert på pasientens kvittering. Det kan for eksempel være tape, innleggssåler, støttebandasjer/strømper, utstyr for hjemmetrening, veiledet trening for ikke-honorartakstpasienter mv.

For bestilt time som ikke benyttes, dvs. at pasienten uteblir uten varsel eller avbestiller senere enn 24 timer før avtalt tid, kan pasienten avkreves inntil honorartakst for undersøkelse eller behandling.

Pasient kan også avkreves betaling for utskrift/kopiering av pasientjournal etter takst 5 i gjeldende forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege, jf. forskrift 21. desember 2000 nr. 1385 om pasientjournal § 12.

Dersom pasienten ber om at fysioterapeuten sender henvisning, rekvisisjon eller lignende i stedet for at pasienten henter dette hos fysioterapeuten, kan pasienten avkreves et ekspedisjonsgebyr etter takst 8 i forskrift om stønad til dekning av utgifter til undersøkelse og behandling hos lege.

Fysioterapeuten kan ikke kreve egenandeler og/eller pasientbetaling ut over det som fremgår av denne forskriften.

Betaling for forbruksmateriell, tilleggstjenester, uteblivelse fra time, utskrift av journal og ekspedisjonsgebyr dekkes ikke av folketrygden og anses ikke som godkjent egenandel etter bestemmelser gitt med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd § 5-3.