Tema:

Hospitering for russiske offentlige ansatte i Norge og norske offentlige ansatte i Russland.

Hensikt

Å legge til rette for at norske og russiske offentlige ansatte kan bli kjent med kolleger, relevante institusjoner og arbeidsmetoder i nabolandet, først og fremst gjennom hospitantopphold som går begge veier.

Bakgrunn

Presidentprogrammet ble startet i 2000 etter initiativ fra Russlands tidligere president Boris Jeltsin. Opprinnelig omfattet programmet mange europeiske land, og gikk først og fremst ut på å gi russiske offentlige ansatte opplæring i Vesten. I Norge har man fortsatt programmet helt fram til i dag, med større oppmerksomhet på likeverdig utveksling av offentlige ansatte mellom Russland og Norge.

Norge og Russland er naboer med en lang historie, men i begge land kan oppfatningen «av den andre» være preget av generaliserte stereotyper. Ved å legge til rette for at offentlige ansatte i begge land får muligheten til å møte kolleger og hospitere ved institusjoner i nabolandet, vil den generelle kompetansen og kunnskapsnivået om motparten økes, samtidig som det muliggjør en utveksling av konkret erfaring og kunnskap. Dette har en spesiell verdi for deltagere som jevnlig jobber eller samarbeider med kolleger fra nabolandet, siden denne økte kunnskapen kan gjøre samarbeidet mer effektivt for begge parter.

Hvert år drar ti nordmenn til Russland for en ukes hospitering i ulike deler av offentlig sektor, mens femten russere kommer til Norge for å hospitere i to uker hos norske kommuner, fylkeskommuner eller andre offentlige institusjoner. De russiske hospitantene har i tillegg en orienteringsuke i Oslo, der de får en grundig innføring i norsk samfunn og kultur, slik at de totalt tilbringer tre uker i Norge.

Vil du bli med?

Selve hospiteringer finner sted over hele landet, fra Finnmark i nord til Bergen i vest og Agder i sør. De norske hospitantene gjennomfører på sin side oppholdet sitt hovedsaklig i Nordvest-Russland, men det kan også skje at de drar til Moskva eller Sibir. Når hospiteringen er fullført, gjennomfører begge gruppene et sluttseminar der de oppsummerer erfaringene fra oppholdet, og gjør greie for hvilken nytte de tror de vil få av det de har lært. Samarbeidspartner i prosjektet er Det russiske Presidentakademiet for nasjonal økonomi og offentlig forvaltning (RANEPA), som er ansvarlig for å organisere hospitantoppholdet til de norske hospitantene.

KS rekrutterer hvert år norske vertskapsinstitusjoner som kan ta i mot de russiske hospitantene, og oppfordrer spesielt alle kommuner og fylkeskommuner til å åpne sine dører for en eller flere russere i løpet av hospitantperioden. Samtidig oppfordres alle offentlige ansatte i Norge med interesse for Russland til å følge med når utlysningen blir lagt ut på KS sine hjemmesider, og å søke om å delta så fremst de har mulighet til dette. Generelt vil søkere fra institusjoner som selv har vært vertskap for russere bli prioritert.