Tema:

Opplæring for kommunalt ansatte i prinsipper for godt styresett

Land: Malta
Periode: 2019 – 2021

Hensikt

Dette er et forhåndsdefinert prosjekt under programmet «Lokal utvikling og fattigdomsreduksjon» som Malta skal gjennomføre med EØS midlene 2014-2021. Prosjektet skal tilby opplæring i godt styresett for valgte representanter og ansatte fra alle Malta sine 68 kommuner. Videre skal det analysere hva som hindrer god velferd for alle i Maltas 25 bykommuner og styrke de samme kommunenes kapasitet og kompetanse slik at de kan uforme prosjekter for stedsutvikling som kan finansieres under en tilskuddsordning etablert under samme EØS 2014 – 2021 program. Ansatte fra bykommunene kan tilbys korte hospiteringer i norske kommuner.

Bakgrunn

Prosjekter finansiert i tredje runde av EØS midlene starter i 2019. KS samarbeidet alt under EØS midlene 2009-2014 med Kommunalavdelingen i Maltas Justis, kultur og kommunaldepartement. Under det samarbeidet ble kommunenes opplæringsbehov kartlagt. En opplæringsstrategi for valgte og ansatte i kommunene ble utarbeidet. Dette samarbeidet videreføres for EØS midlene 2014-2021 i et forhåndsdefinert prosjekt som er tenkt å støtte en tilskuddsordning som etableres under samme program. Malta og Norge er begge part i Europarådets Charter for lokalt selvstyre. I tilsynsrapporter påpekes det ofte at Maltas kommuner har svak autonomi bl a fordi de har svak kapasitet og kompetanse. Som ledd i arbeidet med på følge opp anbefalinger fra Europarådets tilsynsrapporter skal Malta tilby opplæring for valgte og ansatte i kommunene. Kommuner som kan søke tilskudd for fattigdomsbekjempelse gjennom stedsutvikling tilbys i tillegg kompetanse i prosjektutforming og prosjektstyring.

Metode

KS vil tilrettelegge for og medvirke til at lokalpolitikere og kommunalt ansatte fra alle Maltas 68 kommuner tilbys opplæring etter modell fra opplæringsprogrammet KS tilbyr egne medlemmer. De 25 bykommunene som kan søke om støtte til stedsutvikling, vil få tilleggsopplæring. KS vil stå for noen av komponentene. Videre skal KS formidle minst 20 kortidshospiteringer for kommunalt ansatte fra Malta i norske kommuner. KS vil også bistå med råd og veiledning ved utforming av utlysningstekst for nevnte tilskuddsordning og ved tildeling av midler fra ordningen.

Gode samarbeidsmuligheter

Norske kommuner vil bli bedt om å melde interesse for å motta maltesiske hospitanter. Noen vil også få mulighet til å ta mot studiegrupper fra Malta. Drammen kommune og Fjell 2020 har alt medvirket i et forprosjekt før endelig utforming av samarbeidsavtale mellom KS og det maltesiske departementet.