Tema:

Lokal utvikling og kultur

Land: Latvia
Periode: 2019 - 2024

Hensikt

Den overordnede målsettingen med programmet er å redusere sosiale og økonomiske ulikheter. I tillegg vil prosjektet styrke det bilaterale samarbeidet mellom giverlandene Norge, Island og Liechtenstein. Tre programområder er prioritert: Lokal utvikling (viet 60% av budsjettet), godt styresett (10%) og kultur (30%).

Bakgrunn

Latvia er et land med store ulikheter mellom by og land, og mellom ulike regioner. Mens en stor del av landets befolkning og økonomiske aktivitet er samlet i Riga, sliter flere av de øvrige regionene med avfolking og et mindre utviklet næringsliv. Utfordringene er spesielt store i Latgale, den regionen i Latvia som scorer dårligst på sosiale og økonomiske indikatorer. Synkede folketall i rurale områder gjør også at kommuner i økende grad er avhenging av å samarbeide med hverandre for å kunne løse de oppgavene de er satt til å gjøre. Når det gjelder den kulturelle sfæren, så er det størsteparten av den kulturelle kapitalen konsentrert i Riga og noen andre byer, mens tilgangen til kulturelle kvalitetsprodukter er mer begrenset ute i regionene.

Metode

Programmet er et samarbeid mellom KS som norsk programpartner og Ministry of Environmental Protection and Regional Development som programoperatør. Et av programmets hovedelementer består av fem predefinerte prosjekter som skal styrke kapasiteten til hver av Latvias fem planleggingsregioner, slik at disse står bedret rustet til å drive effektiv næringsutvikling og legge til rette for innovativt entreprenørskap. De fem planleggingsregionene er prosjektanvarlig for hvert sitt prosjekt, og har alle hver sin norske prosjektpartner. Midlene som går til planleggingsregionene er fordelt på en måte som gjør at regionen med høyest arbeidsledighet får mest støtte; idette tilfellet blir det Latgale som mottar det største beløpet, noe som blant annet gjenspeiles i et eget Small Grants Scheme til støtte for innovasjon i næringslivet.  Siden lokal utvikling er avhenging av godt styresett på lokalt nivå, så inkluderer programmet også dette elementet gjennom et eget predefinert prosjekt som fokuserer på interkommunalt samarbeid og utviklingen av etiske retningslinjer for kommunalt ansatte. Prosjektet skal gjennomføres av den latviske kommuneorganisasjonen LPS i samarbeid med KS som prosjektpartner. I tillegg skal det også gjennomføres et predefinert prosjekt som tar sikte på å fremme integreringen av flyktninger i vertskommunen for Latvias eneste flyktningemottak.

Den kulturelle delen av programmet tar sikte på å gjøre kulturelle kvalitetsprodukter mer tilgjengelig ute i regionene, slik at et godt og bredt kulturtilbud kan sikres også utenfor hovedstaden Riga. Dette skal gjøres gjennom to åpne utlysninger for kultur-relaterte prosjekter som skal utvikle nye kulturprodukter så vel som forholdet mellom artist og publikum. Det vil være spesielt gode muligheter for norske aktører å inngå partnerskap i kulturdelen av programmet, siden begge de åpne utlysningene ha som krav at prosjektforslagene inkluderer norske partnere.