Tema:

Desentralisering og utvikling av lokale offentlige tjenester.

Land: Georgia
Periode: 2015 – 2019

Hensikt

Prosjektet skal styrke Georgias 64 kommuner slik at de kan ivareta flere oppgaver på en god måte etter hvert som de overføres fra staten, sikre kvalitet i det kommunale tjenestetilbudet og bidra til bedre kjønnsbalanse i det lokalt offentlig liv.

Bakgrunn

KS har samarbeidet med NALAG (Den nasjonale foreningen for lokale myndigheter i Georgia) siden organisasjonen ble stiftet i 2004 etter at landet fikk sin nåværende kommunestruktur. De første årene var samarbeidet innrettet mot å bygge en sterk, samlende, troverdig og relevant interesseorganisasjon for kommunene i Georgia. Etter hvert har de påfølgende treårige samarbeidsprogrammene Utenriksdepartementet finansierer blitt orientert mer mot å bygge kompetanse i kommunene for å styrke lokaldemokratiet i landet. Georgia gjennomfører nå store reformer for å modernisere offentlig forvaltning, styrke lokaldemokratiet og skape bedre regional balanse i landet.

Metode

KS og NALAG støtter kommunene med ny kompetanse og nye verktøy gjennom å skaffe ny kunnskap fra pilotprosjekter, ved å teste nye arbeidsmåter, utvikle nye verktøy og dele god praksis på aktuelle områder. NALAG bruker også den nye kunnskapen i sitt interessepolitiske arbeid. Et større arbeid er gjort for å finne fram til en modell for kvalitetsledelse som nå tilbys kommunene. Flere kommuner har testet ut hvordan interkommunalt samarbeid kan innrettes slik at de blant annet kan bli klar til å påta seg en større rolle i vannforsyning eller avfallshåndtering. Prosjektet har også kartlagt hvilke konsekvenser Georgias assosieringsavtale med EU fra 2014 vil ha for kommunenes oppgaver og handlingsrom. Til sist har prosjektet brakt lokalforvaltningen inn i arbeidet landets nasjonalforsamling har igangsatt for å styrke likestillingen mellom kvinner og menn på alle samfunnsområder i Georgia.

KS har håndtert all dialog med Utenriksdepartementet som finansierer prosjektet. Videre finner KS fram til kunnskapskilder, verktøy og praksis NALAG kan bygge på når de utvikler nye verktøy og kompetanse som de tilbys medlemmene sine. Flere norske kommuner og interkommunale selskap har levert elementer inn i dette samarbeidet på områder som kvalitetsledelse (Vestre Toten), innbyggermedvirkning (Fredrikstad) og interkommunalt samarbeid (ØRAS).