- Det er viktig og bra at det er bred politisk enighet om en langvarig støtte til Ukraina så lenge den russiske angrepskrigen pågår, sier styreleder i KS, Gunn Marit Helgesen.

I proposisjonen 44S foreslås det et nytt Nansen-program for Ukraina for sivil og militær støtte på til sammen 75 milliarder kroner for perioden 2023 – 2027. Forslagene tar utgangspunkt i den politiske avtalen mellom Arbeiderpartiet, Høyre, Senterpartiet, Fremskrittspartiet, Sosialistisk Venstreparti, Venstre, Miljøpartiet de Grønne, Kristelig Folkeparti og Pasientfokus.

KS har sendt et brev til Utenriksdepartementet med våre innspill til Stortingsmeldingen.

Det lokale selvstyre under press

Desentraliserings- og kommunereformen i Ukraina har vært svært vellykket, og har bidratt til å styrke lokalbefolkningens tillit til lokale myndigheter i landet. De siste årene har det lokale selvstyret kommet under press, og dette er forsterket med Russlands fullskalainvasjon av landet. KS anbefaler derfor at Nansen-programmet innrettes på en måte slik at lokaldemokrati og lokalt selvstyre i ukrainske kommuner blir styrket og desentraliseringsreformen blir videreført.

- KS har mer enn ti års erfaring med å drive prosjekter i Ukraina for å støtte desentraliseringen og utviklingen av et godt styresett. Vi mener Nansen-programmet bør stille krav til gjenoppbyggingsprosjekter, slik at de styrker kapasiteten til ukrainske kommuner, noe som kan redusere risikoen for korrupsjon, sier Helgesen.

Kommune-til-kommunesamarbeid

Norske kommuner har vist stor vilje til å støtte ukrainske kommuner, men mangler finansiering til å få på plass konkrete samarbeidsprosjekter.

- Vi mener regjeringen må legge til rette for at norske kommuner som ønsker det kan etablere samarbeid med ukrainske kommuner. En måte å gjøre det på er å sette av en del av Nansen-midlene til kommune-til-kommunesamarbeid, sier Helgesen.

Gjenoppbyggingen av Ukraina skjer først og fremst i ukrainske kommuner. Norske kommuner sitter på verdifull kompetanse som kan bidra til å bygge kapasitet i ukrainske kommuner. Samtidig vil norske kommuner ha nytte av å samarbeide og lære, blant annet om krisehåndtering og beredskap. Verden er i endring, og også norske kommuner må tilpasse seg en ny sikkerhetspolitisk situasjon.