Organisasjonen ble opprettet i 2009, og en viktig hensikt var å bringe arbiedsgiverperspektivet inn i den europeiske utdanningsdialogen.

ETUCE ( European Trade Union Committee for Education) er fagforeningenes europeiske organisasjon, og EFEE og ETUCE arrangerer to ganger i året en arena for den europeiske utdanningsdialogen. EU inviteres inn i dialogen for å drøfte viktige utdanningspolitiske spørsmål som står på dagsorden i EU.

KS i EFEE

Som medlem av EFEE deltar KS også i den europeiske utdanningsdialogen sammen med andre europeiske arbeidsgiverorganisasjoner og fagforeninger. Utdanningsforbundet er den norske deltakeren på arbeidstakersiden. KS og Utdanningsforbundet er blitt enige om å legge stor vekt på å synliggjøre hvordan tett og god dialog kan bidra til større kraft for utdanning. Vi har holdt felles innlegg om partsamarbeid både om lærerrekruttering og fagfornyelsen.

EFEE vedtar hvert år et arbeidsprogram. Prosjektene i arbeidsprogrammet finansieres i stor grad av EU midler, og EFEE legger vekt på å støtte opp om EUs program etter gode drøftinger i utdanningsdialogen. EFEE gjennomfører hvert år Peer Learning Activities som støttes med EU midler. Høsten 2020 vil KS invitere EFEE medlemmer til en Peer Learning Activity i Norge. Da vil innovasjon og digitalisering i utdanning stå på dagsorden, og KS vil legge vekt på å synliggjøre det gode partsamarbeidet som har preget utviklingsfasen av arbeidet med nytt læreplanverk.

Lenkeblokk Icon Les mer om European Federation of Education Employers her