Forumet er også en kanal for å forankre regjeringens politikk i kommunesektoren og på Sametinget og for innspill til regjeringen på viktige områder for kommunesektoren og Sametinget, samt en arena for informasjonsutveksling om utvalgte saker.

HS Hovedstyre har oppnevnt 22 representanter fra fylkeskommuner (11) og kommuner (11), som representerer sektoren som helhet. Oppnevningen tar hensyn til balansert representasjon mht. politisk parti, geografi og kjønn og gjelder for valgperioden. Oppnevningen ble gjort etter forslag til kandidater fra fylkeskommunene og KS fylkesstyrer (for kommunene).

Leder i KS, Gunn Marit Helgesen, er delegasjonsleder for kommunesektoren.

Lenkeblokk Icon Delegasjonen fra kommunesektoren

Forumet ledes av statssekretærer fra Utenriksdepartementet (UD) og Kommunal- og distriktsdepartementet (KDD). Forumet har ett møte i året. Møtene forberedes i samarbeid mellom KDD, UD, KS og Sametinget. Hver organisasjon har ansvar for å løfte saker på dagsorden, og se disse i sammenheng med andre prosesser og møteplasser der de deltar.

Informasjon om Europapolitisk forum på regjeringens sider

KS har rollen med å koordinere på vegne av kommunesektoren og gjør det i samarbeid med fylkeskommunene og kommunene. KS bruker relevante kollegier og nettverk for å få innspill til aktuelle saker og forberede politiske diskusjoner.