-Det er viktig å finne en tilfredsstillende løsning for investeringskostnaden og at offentlig sektor lager et felles forslag om høyverdig data
Hallvard Hoen, spesialrådgiver i KS

-Det er viktig å finne en tilfredsstillende løsning for investeringskostnaden og at offentlig sektor lager et felles forslag for hvilke data det ikke kan tas betalt for – såkalt høyverdig data, sier spesialrådgiver i KS, Hallvard Hoen.

Derfor var dette et viktig tema da Europapolitisk forum (EPF) møttes denne uka på Hamar. EPF har som formål å legge til rette for dialog mellom nasjonal, regionalt og lokalt nivå om europapolitiske saker.

Endringer med betydning for kommunal sektor

Det er spesielt to endringer som er av betydning for kommunal sektor. Den første endringen er kravet om å gjøre data tilgjengelig gjennom et programmeringsgrensesnitt (API). -Dette vil gjøre det mulig å hente ut data automatisk, noe som er nødvendig for å lage tjenester som for eksempel benytter data som oppdateres hvert minutt, sier Hoen. -Samtidig er det viktig å finne en løsning for investeringskostnaden.

Den andre endringen, er innføringen av en liste over høyverdige data. Datasett som ender opp på denne lista, vil det i fremtiden ikke være mulig å ta seg betalt for. KS vil søke å påvirke hvilke data som blir definert som høyverdige data. Avgjørelsen om dette blir tatt av EU.

Hva er offentlige data?

Offentlige data er all informasjon som produseres og/eller eies av offentlig sektor. Direktivet setter rammene for hvilke offentlige data som skal kunne gjenbrukes, hvordan de skal gjøres tilgjengelige og hva man kan ta betalt for.

Hvorfor et direktiv om offentlige data?

I takt med at ny teknologi tas i bruk og tjenester digitaliseres, produseres stadig mer data i kommunal sektor. Dataene produseres i hovedsak for å kunne levere kommunale tjenester, men kan også potensielt benyttes av næringslivet og andre deler av offentlig sektor.

I tillegg til å være produsent, er kommunal sektor i økende grad også konsument av data fordi det er et felles mål at vi skal levere sammenhengende digitale tjenester på tvers av forvaltningsnivåer og tjenesteområder. I tillegg har det offentlige også interesse av data som produseres av næringslivet.

Om Europapolitisk forum

Europapolitisk forum for sentrale, regionale og lokale myndigheter og Sametinget møtes to ganger i året. Forumet er en møteplass mellom departementene på politisk nivå (statssekretærnivå) og folkevalgte fra fylkeskommuner (fylkesordfører /-rådslederne via landsdelssamarbeidene), kommuner (via KS' hovedstyre) og Sametinget.

Formålet med forumet er dialog om aktuelle europapolitiske temaer og aktiviteter, herunder utviklingen i EU/EØS på områder som er av betydning for ulike forvaltningsnivåer i Norge og for den samiske befolkningen. Forumet utveksler gjensidig informasjon om konkrete saker og regelverk som er under utvikling i EU/EØS og som kan få konsekvenser for regional/lokal forvaltning og den samiske befolkningen med særlig henvisning til EØS-avtalen. Europapolitisk Forumet er også en arena for tilbakemelding fra lokal/regional forvaltning om iverksettelse og gjennomføring av EØS-regelverk.